Lulebos arbete för ekologisk hållbarhet

Barn i gräset

Ekologisk hållbarhet förutsätter en konstant medvetenhet och strävan mot att, i alla delar av verksamheten, hushålla med naturens resurser för en bättre miljö för människor och djur, nu och i framtiden.

Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god inre och yttre miljö och samtidigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling av samhället genom resurshållning, återanvändning och minskad spridning av skadliga ämnen vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av bostäder och lokaler. Vi ska också följa tillämpliga lagar och föreskrifter och ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Några exempel på vårt arbete för ekologisk hållbarhet ryms under nedanstående rubriker.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Tre prioriterade fokusområden

Lulebos ambition är att bygga och förvalta energisnåla hus som sparar på resurser och som ger ett hälsosamt boende. Bolaget ska också verka för att skapa boendemiljöer som värnar om både människa och ekosystem. Miljöarbetet involverar alla delar av verksamheten och all personal och inom Lulebo. För att lyckas fullt ut med miljöarbetet krävs även att både våra entreprenörer/leverantörer och våra hyresgäster är delaktiga.

Vi har identifierat tre olika prioriterade fokusområden inom vår verksamhet:

  • Minskad energiförbrukning
  • Skärpta miljökrav vid byggentreprenader och underhållsarbeten
  • Minskad mängd osorterat avfall (brännbart/energiåtervinning)

Minskad energiförbrukning

Lulebo arbetar kontinuerligt med energioptimering av fastighetsbeståndet i syfte att minska den totala energiförbrukningen. 100 % av den värmeenergi som förbrukas i bolagets fastigheter består av fjärrvärme från Luleå Energi. 90 % av denna fjärrvärme kommer från industriell restvärme - en spillprodukt som alltså återvinns som värme i Lulebos fastigheter.

Lulebo bidrar också till minskad energiförbrukning bland annat genom att:

  • fortsätta investera och uppgradera våra värme- och ventilationssystem till mer moderna och energieffektiva alternativ
  • byta ut äldre belysningsarmaturer och installera energisnålare maskiner i tvättstugorna
  • erbjuda effektiva lösningar för motorvärmarstyrning.

Under 2022 startade Lulebo ROT-renoveringen av 160 lägenheter på Mariebergsvägen i Gammelstad. Dessa lägenheter får ny ventilation med återvinning av värme vilket ger en energibesparing på ca 15 % samtidigt som hyresgästerna får ett bättre inomhusklimat.

På Professorsvägen på Porsön startade Lulebo under 2022 den tredje och avslutande etappen av en renovering som inkluderar tilläggsisolering av fasad, nya energieffektiva fönster samt ny ventilation med återvinning av värme. Detta beräknas ge en energibesparing på 20-25 %.

Under 2022 startade Lulebo också ombyggnad och renovering av studentlägenheter på Väderleden på Björkskatan där byte av ventilationen kommer att ge en energibesparing motsvarande 100 000 kWh/år.

I samband med pågående nybyggnad och renovering av parkeringsplatser på Hertsön utrustas alla parkeringsplatser med helt nya motorvärmarhuvar som erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Under 2022 har Lulebo byggt/konverterat totalt 176 parkeringsplatser med möjlighet till elbilsladdning. Vi har också antagit en strategi för fortsatt utveckling av möjligheter till elbilsladdning i alla bostadsområden.

Skärpta miljökrav vid byggentreprenader och underhållsarbeten

Inriktningen för Lulebos bygg- och underhållsprojekt inkluderar att vi ska välja mer miljövänliga material och byggmetoder samt att vi ska bevara och återbruka material med hög kvalitet. Även i andra upphandlingar finns miljökraven med som en faktor.

Till exempel sker Lulebos elavtal, som är tecknat med Luleå Energi och som löper från 2018 till 2023-06-30, enligt miljövarudeklarationen EPD (Enviromental Product Declaration). Det innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO-normen. Med EPD-märkt VattenEl från Luleälven får Lulebo vetskap om elens påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv där miljöprestandan är kvalitetssäkrad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Lulebo får inblick i sin resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning. Det är 100 % förnybart och minskar Lulebos koldioxidpåverkan.

Minskad mängd osorterat avfall

Lulebo arbetar ständigt för att minska mängden osorterat avfall (brännbart/energiåtervinning), bland annat genom att tillhandahålla kärl för sortering av avfall i de flesta fraktioner i samtliga bostadsområden. I samband med inflyttning får också alla hyresgäster information om hur avfallet ska sorteras. Många hyresgäster har ändå svårt att sortera sitt avfall på rätt sätt och det finns fortsatt ett behov av att kontinuerligt informera för att både motivera och underlätta sorteringsarbetet.

Minimeringsmästarna
Under 2021-2022 samverkade Lulebo med Lumire och Naturskyddsföreningen i Luleå för att leda en Luleå-grupp som deltog i den ettåriga tävlingen Minimeringsmästarna. Det är en nationell tävling för en mer hållbar livsstil där deltagarna tävlar i att minska sitt avfall i syfte att inspirera andra svenska hushåll att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan.

Returpunkt Centrum
I ett annat samarbetsprojekt med Lumire och flera andra intressenter har Lulebo medverkat för att möjliggöra iordningställandet av en lokal i Luleås centrum där en verksamhet nu bedrivs som ett komplement till den nya återvinningscentralen på Risslan. På Returpunkt Centrum, som invigdes i början av mars 2021, kan Luleåbor lämna mindre avfall samt köpa och byta återbrukade produkter.

Studentlägenhet med återbrukad inredning
I samarbete med Lumire möblerade, inredde och utrustade Lulebo under 2022 en nyrenoverad studentlägenhet på Vänortsvägen på Porsön med återvunna möbler, inredning och husgeråd från Lumires Hållbarhetshus, som är en secondhand-butik på Risslans återvinningscentral.

Fler exempel på aktiviteter inom Lulebos miljöarbete

  • Lulebo utför fortsatt regelbundna radonmätningar för att kartlägga befintliga radonhalter och hitta de fastigheter som har för höga värden. Målet är att samtliga Lulebo-fastigheter med en radonhalt över gränsvärdet 200Bq/m3 ska åtgärdas. Hittills har ytterst få fastigheter uppnått gränsvärdet och blivit föremål för planering och genomförande av åtgärder.
  • Vi fortsätter också övergången från diesel- till elbilar i vår bilpark. Under 2019 anskaffade Lulebo de tre första elbilarna för trivselvärdarnas dagliga resor mellan olika trygghetsboenden. Under våren 2023 räknar vi med att omställningen från diesel- till elbilar ska vara klar och att alla våra bilar är elektriska.
  • Under hösten 2021 startades ett samarbete mellan Luleå kommun, Lumire och Lulebo som syftade till att anlägga två nya fotbollsplaner på Hertsön där miljövänliga konstgräsalternativ ska kunna testas. I stället för granulat gjort av gummidäck som lätt sprids i miljön som mikroplast ska ett granulat gjort av olivkärnor testas under årets olika säsonger. Fotbollsplanerna invigdes i juni 2022.
  • Under 2022 startade ett forskningssamarbete mellan Lulebo och LTU gällande hållbar renovering. En doktorand och seniorforskare kommer att följa Lulebos arbete under fem år och samtidigt utveckla strategier för hållbar renovering och underhåll. 
Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos arbete och aktiviteter för ekologisk hållbarhet.

Källsortering för miljön och framtiden
Information till våra hyresgäster om källsortering och återbruk.

Minimeringsmästarna
Under 2021-2022 drev Lumire tillsammans med Lulebo en Luleågrupp som deltog i den nationella tävlingen Minimeringsmästarna - en Sverigekamp i hållbar livsstil

Studentlägenhet med återvunnen inredning
Under 2022, i samarbete med Lumire, möblerade, inredde och utrustade Lulebo en nyrenoverad studentlägenhet på Vänortsvägen på Porsön med återvunna möbler, inredning och husgeråd.

Forskningssamarbete om hållbar renovering
Lulebo och LTU samarbetar för att utveckla strategier för hållbar renovering och underhåll


Lumires sorteringsguide

På Lumires hemsida hittar du den bästa sorteringsguiden!


Om Lulebos hållbarhetsarbete
Hertsöpiloten

Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsrapport ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.