Lulebos arbete för ekonomisk hållbarhet

Handhjärta 1600x800

Luleå kommuns ambition är att växa och bli fler invånare. Lulebo är i högsta grad delaktig i denna strävan genom vårt uppdrag att skapa attraktiva bostadsområden genom både renovering och nyproduktion. Såväl renoveringsprojekt som nyproduktionsprojekt föregås av gedigna kalkyler för att säkerställa att de långsiktigt ekonomiska åtaganden som varje projekt medför är hållbara.

Ekonomisk hållbarhet innebär för Lulebo att bolaget ska ha en bra och sund ekonomi för att kunna underhålla sina fastigheter, förbättra sin service och skapa trivsel och trygghet i sina bostadsområden.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Underhållsplan på ca tre miljarder kronor

En stor utmaning för Lulebo är att fastighetsbeståndet är gammalt och i stort behov av renovering. Vi har, tillsammans med extern part, genomfört en underhållsinventering som sedan utmynnade i en underhållsplan där det sammanlagda underhållsbehovet uppgår till cirka tre miljarder kronor. Under 2021 tog vi också fram en plan för hur bolaget från egna medel kommer satsa ca 200 miljoner årligen på renoveringsprojekt.

Kostnadseffektivitet och ökade intäkter

För att klara kommande kostnadsökningar och renoveringar krävs inte bara att vi arbetar effektivt med kostnader. Lulebo måste också öka intäkterna för att skapa utrymme för en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Ägarkrav på soliditet och överskottsgrad

Lulebo har av ägaren ekonomiska krav fram till år 2022 att nå en soliditet på 35 % samt en överskottsgrad på 50 %. För 2021 uppgår soliditeten till 40 % och överskottsgraden till 41 %.

Under 2021 har bolaget medvetet satsat på ökat underhåll eftersom det nu finns en tydlig underhållsplan att arbeta efter. Detta medför att överskottsgraden minskar och med stor sannolikhet kommer att ligga kring 41 % medan soliditeten kommer att ligga omkring 40 % de närmaste åren.

 

Lulebo förebygger mutor och korruption

Ur Lulebos hållbarhetsrapport 2021

"Lulebo har nolltolerans mot alla former av mutor och korruption liksom mot förskingring, penningtvätt, otillåtna provisioner, utpressning, bedrägeri och gynnande av familj eller vänner i affärssammanhang. Bolaget förväntar sig att dess entreprenörer/leverantörer har samma nolltolerans.

Lulebo värnar även om de mänskliga rättigheterna samt om arbetsrätt och miljöhänsyn. Bolaget kräver också att dess entreprenörer/leverantörer har samma värnande inställning."

Visselblåsarfunktion
Om du känner till eller misstänker allvarliga överträdelser och oegentligheter inom Lulebo kan du anmäla det via vår visselblåsarfunktion.


Om Lulebos hållbarhetsarbete
Hertsöpiloten

Lulebos hållbarhetsr


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsrapport ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.