Lulebos arbete för ekonomisk hållbarhet

Handhjärta 1600x800

Luleå kommuns ambition är att växa och bli fler invånare. Lulebo är i högsta grad delaktig i denna strävan genom vårt uppdrag att skapa attraktiva bostadsområden genom både renovering och nyproduktion. Såväl renoveringsprojekt som nyproduktionsprojekt föregås av gedigna kalkyler för att säkerställa att de långsiktigt ekonomiska åtaganden som varje projekt medför är hållbara.

Ekonomisk hållbarhet innebär för Lulebo att bolaget ska ha en bra och sund ekonomi för att kunna underhålla sina fastigheter, förbättra sin service och skapa trivsel och trygghet i sina bostadsområden.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Underhållsplan på ca tre miljarder kronor

En stor utmaning för Lulebo är att fastighetsbeståndet är gammalt och i stort behov av renovering. Vi har, tillsammans med extern part, genomfört en underhållsinventering som utmynnade i en underhållsplan där det sammanlagda underhållsbehovet uppgår till cirka tre miljarder kronor. Under 2021 tog vi också fram en plan för hur bolaget från egna medel kommer satsa ca 200 miljoner årligen på renoveringsprojekt, en plan som följs och finns budgeterad för kommande år.

Kostnadseffektivitet och ökade intäkter

För att klara kommande kostnadsökningar och renoveringar krävs inte bara att vi arbetar effektivt med kostnader. Lulebo måste också öka intäkterna för att skapa utrymme för en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Ägarkrav på soliditet och överskottsgrad

Lulebo har av ägaren ekonomiska krav fram till år 2022 att nå en soliditet på 35 % samt en överskottsgrad på 50 %. För 2022 uppgår soliditeten till 43 % och överskottsgraden till 37 %. En ökad satsning på underhåll leder till att överskottsmålet inte nås och bedömningen är att det kommer att vara så under flertalet år framöver.

Lulebo förebygger mutor och korruption

Ur Lulebos hållbarhetsrapport 2022

"Lulebo har nolltolerans mot alla former av mutor och korruption liksom mot förskingring, penningtvätt, otillåtna provisioner, utpressning, bedrägeri och gynnande av familj eller vänner i affärssammanhang. Bolaget förväntar sig att dess entreprenörer/leverantörer har samma nolltolerans.

Lulebo värnar om de mänskliga rättigheterna samt om arbetsrätt och miljöhänsyn. Bolaget kräver också att dess entreprenörer/leverantörer har samma värnande inställning."


Visselblåsarfunktion

Om du känner till eller misstänker allvarliga överträdelser och oegentligheter inom Lulebo kan du anmäla det via vår visselblåsarfunktion.


Läs mer om Lulebos hållbarhetsarbete
Hertsöpiloten

Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsrapport ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.