Nya garage och bredare bilplatser på Hertsön

Bilden är ett exempel, avvikelser kan förekomma. 

Under våren 2021 startar Lulebo ett efterlängtat flerårigt projekt för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. En del garage rivs och ersätts med nya medan övriga renoveras. Parkeringsplatser utomhus renoveras och smalare platser breddas. Projektet utförs i etapper under totalt fyra år och kommer att beröra hela Hertsön. Berörda hyresgäster informeras i god tid innan deras respektive etapper påbörjas.

Nya eller renoverade garage

Befintliga garage med motorvärmaruttag rivs eller renoveras. De garage som rivs ersätts med nya liknande kallgarage med parkeringsplatser som är 35 cm bredare än platserna i de tidigare garagen (2,85 meter jämfört med 2,5 meter). I garage som renoveras behålls den befintliga bredden på platserna (2,5 meter). För att smälta in ibland den omgivande bebyggelsen blir garagelängorna röda med gråa portar.

Utomhusparkeringar renoveras och vissa breddas

Befintliga parkeringsplatser med motorvärmarstolpar utomhus renoveras med avseende på ytskikt och målade linjer. Smalare platser breddas från 2,3 meter till 2,5 meter för att passa bättre för dagens bilar. Platser som redan från början är 2,5 meter behåller samma bredd. Det totala antalet motorvärmarplatser utomhus behålls.

Nya motorvärmarhuvar med appstyrning och möjlighet till elbilsladdning

Från och med etapp 2 utrustas de nya/renoverade bilplatserna med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.

Markytor åtgärdas

I samband med att garage och bilplatser renoveras förbättras även kör- och parkeringsytor i anslutning till garageplatser och parkeringar.

Husvagnsparkeringar berörs inte av projektet

Hyresgäster för husvagnsparkeringar behöver inte göra någonting.

Projektet genomförs i flera etapper under ett flertal år

Etapp 1 – 2021:
Den 1 maj 2021 inleder vi med etapp 1 som omfattar garage, bilplatser och intilliggande markytor på Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigen. Här hittar du mer info om etapp 1.

Etapp 2 – 2022:
Den första delen av etapp 2 (etapp 2:1) berör garage och bilplatser på Lo- och Bäverstigen och beräknas pågå 1 maj - 31 juli 2022.

Den andra delen av etapp 2 (etapp 2:2) berör garage och bilplatser på Hjort- och Utterstigen och beräknas pågå 1 augusti - 30 september 2022. Här hittar du mer info om etapp 2.

Etapp 3 - 2023 och 2024:
Etapp 3 berör garage och bilplatser på Järv-, Rådjurs-, Ekorr- och Vesslestigen och beräknas genomföras år 2023 och 2024. Här hittar du mer info om etapp 3.

Etapp 4 - 2024:
Under 2024 utförs återstående markarbeten på Rådjursstigen, samt garagerenoveringar och markarbeten på Ekorr- och Vesslestigen. Här hittar du mer info om etapp 4.

Etapp 5 - 7: 2025 - 2027:
Dessa etapper berör garage och bilplatser på Mört- och Forellgränd (2025) och Havsörings- och Abborrgränd (2026). Sista etappen berör garagen intill Årgångshuset i Hertsö centrum och dessa arbeten planeras utföras under 2027.

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om projektet.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.