Ansökan om överlåtelse av hyresrätt

Hyresrätten till en lägenhet får inte överlåtas från kontraktsinnehavaren till en annan person utan Lulebos tillstånd, men om kontraktsinnehavaren inte längre själv ska använda sin lägenhet kan denne ansöka hos Lulebo om överlåtelse av hyresrätten.

Följande villkor gäller för att en överlåtelse ska godkännas

 • Den person som kontraktsinnehavaren önskar överlåta hyresrätten till måste vara en nära anhörig; det vill säga en make/maka/partner, ett barn, ett syskon eller en förälder till kontraktsinnehavaren.
 • Överlåtelse kan inte ske till en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst.
 • För överlåtelse krävs också att kontraktsinnehavaren och den nya tilltänkta hyresgästen är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under minst de tre (3) senaste åren. Den tilltänkta hyresgästen ska ha varit myndig (18 år fyllda) under hela denna period. 
 • Den blivande hyresgästen behöver dessutom vara registrerad i Lulebos lägenhetskö som är en del av tjänsten Mina sidor på Lulebos hemsida samt även uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor.
 • Man kan inte testamentera bort en hyresrätt men, under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad, har make/maka/partner eller sammanboende vid dödsfall rätt att överta hyreskontraktet. Även närstående har under vissa förutsättningar denna rätt.
 • En sista förutsättning för att överlåtelse ska kunna ske är att den som ska överta lägenheten har god ekonomi och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten. 

  Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.

Nytt hyreskontrakt upprättas vid överlåtelse

Om ansökan om överlåtelse har beviljats skriver Lulebo ett nytt hyreskontrakt med så kallad ”transport”. Det innebär att den som övertar hyresrätten också ansvarar för alla eventuella skador i lägenheten, även om skadorna har uppstått före överlåtelsen.

Om kontraktsinnehavaren har hyreskontrakt avseende garage och/eller extra förråd kan även dessa överlåtas till samma nya hyresgäst i samband med en godkänd överlåtelse av hyresrätten för lägenheten.

Köpoängen nollställs vid påskrift av ett nytt hyreskontrakt

Eftersom den nya hyresgästen i och med överlåtelsen har fått ett nytt hyreskontrakt nollställs dennes köpoäng i Lulebos lägenhetskö i samband med kontraktsskrivningen. Samma sak gäller vid överlåtande av hyreskontrakt avseende garage och/eller extra förråd - den nya hyresgästens köpoäng i parkerings- och/eller förrådskö(erna) nollställs.

Vid överlåtelse i samband med dödsfall/flytt till boende påverkas inte köpoängen
Undantaget från denna regel är överlåtelse i samband med dödsfall eller permanent flytt till vård och omsorgsboende (styrks med intyg). När en make/maka/partner eller sammanboende övertar ett hyreskontrakt i detta sammanhang påverkas inte den nya hyresgästens köpoäng av en beviljad överlåtelse.

Inför överlåtelsen – besiktning och nycklar

Lulebo besiktar inte lägenheter i samband med överlåtelse av kontrakt då den nya hyresgästen skriftligen får intyga att hen är införstådd med och godkänner övertagandet av ansvaret för alla eventuella skador i lägenheten - även sådana som har uppstått före överlåtelsen.

Senast på tillträdesdagen enligt det nya hyreskontraktet ska samtliga utkvitterade nycklar och taggar återlämnas till Lulebos Kundcenter. Den nya hyresgästen får därefter, i Lulebos Kundcenter, kvittera ut nycklar och taggar som hör till lägenheten.

Använd Lulebos blankett för att ansöka om överlåtelse av hyresrätt

Ansökan om överlåtelse av hyresrätt görs skriftligt. Använd vår ansökningsblankett som lämnas till Lulebos lägenhetsförmedling tillsammans med:

 • ett personbevis som styrker att den blivande hyresgästen är en närstående och att den sökande och den blivande hyresgästen bor och har bott tillsammans och varit folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren.
 • ett intyg som styrker den blivande hyresgästens inkomst under de kommande sex (6) månaderna.

När ansökan avser ett dödsbo behöver ytterligare dokument bifogas. Kontakta Lulebos Kundcenter för mer detaljerad information om detta.

Först när den sökande har lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ärendet

En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att den sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas överlåtelse av hyresrätt är uppfyllda.

Handläggningstiden är cirka tre månader

Handläggningstiden för ansökan om överlåtelse är cirka tre månader från att en komplett ansökan har inkommit.

Under perioden juni-augusti handläggs inga ansökningar om överlåtelse utom för dödsbon.

Om Lulebo avslår ansökan har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till överlåtelse av hyresrätt.

Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:


Ladda ner

Lulebos blankett: Ansökan, överlåtelse

Läs alltid igenom informationen på blankettens sidan 2 (om sådan finns) innan du fyller i och lämnar in den.

Glöm inte att bifoga styrkande dokument
En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att den sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas överlåtelse av hyresrätt är uppfyllda.

 • Personbevis som styrker att den blivande hyresgästen är närstående och att den sökande och den blivande hyresgästen bor och har bott/varit folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren.

 • Intyg som styrker den blivande hyresgästens inkomst under de kommande sex (6) månaderna.

 Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt/dina hyreskontrakt och/eller om andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten, överlåtelser eller uppsägning.