Ansökan om överlåtelse av hyresrätt

Hyresrätten till en lägenhet får inte överlåtas från kontraktsinnehavaren till en annan person utan Lulebos tillstånd, men om kontraktsinnehavaren inte längre själv ska använda sin lägenhet kan denne ansöka hos Lulebo om överlåtelse av hyresrätten.

Följande villkor gäller för att en överlåtelse ska godkännas

  • Den person som kontraktsinnehavaren önskar överlåta hyresrätten till måste vara en nära anhörig; det vill säga en make/maka/partner, ett barn, ett syskon eller en förälder till kontraktsinnehavaren.
  • Överlåtelse kan inte ske till en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst.
  • För överlåtelse krävs också att kontraktsinnehavaren och den nya tilltänkta hyresgästen är och har varit sammanboende under minst tre (3) år tillbaka.
  • Man kan inte testamentera bort en hyresrätt men, under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad, har äkta makar eller sammanboende vid dödsfall rätt att överta hyreskontraktet. Även närstående har under vissa förutsättningar denna rätt.
  • En sista förutsättning för att överlåtelse ska kunna ske är att den som ska överta lägenheten har god ekonomi och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Nytt hyreskontrakt upprättas vid överlåtelse
Har ansökan om överlåtelse beviljats skriver vi ett nytt hyreskontrakt med så kallad ”transport”. Det innebär att den som övertar hyresrätten också ansvarar för eventuella skador i lägenheten även om skadorna har uppstått före överlåtelsen. Den nya hyresgästens eventuella köpoäng i Lulebos lägenhetskö påverkas inte av en beviljad överlåtelse.

Använd Lulebos blankett för att ansöka om överlåtelse av hyresrätt
Ansökan om överlåtelse av hyresrätt görs skriftligt. Använd vår ansökningsblankett som lämnas till Lulebos lägenhetsförmedling tillsammans med:

  • ett personbevis som styrker att den blivande hyresgästen är en närstående och att den sökande och den blivande hyresgästen bor och har bott tillsammans under de senaste tre (3) åren.

När ansökan avser ett dödsbo behöver ytterligare dokument bifogas. Kontakta Lulebos lägenhetsförmedling för mer detaljerad information om detta.

>>>>> Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten <<<<<

Först när den sökande har lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ärendet
En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att den sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas överlåtelse av hyresrätt är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan om överlåtelse är cirka tre månader från att en komplett ansökan har inkommit.

Under perioden juni-augusti handläggs inga ansökningar om överlåtelse utom för dödsbon.

Om Lulebo avslår ansökan har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till överlåtelse av hyresrätt.

Ytterligare frågor om överlåtelse av hyresrätt besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.