Hertsöpiloten är i luften!

Hertsön är ett av Luleås största bostadsområden sett såväl till ytan som till befolkningsmängden och Lulebo har sitt största bostadsbestånd (exklusive studentlägenheter) på Hertsön, en stadsdel där det också händer en hel del. Just nu satsas det bland annat på ny skola, sporthall och badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett helt nytt bostadsområde i anslutning till det befintliga. Detta gör Hertsön till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde både för Luleå kommun och för Lulebo.

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum. Det finns även utmaningar, som att Hertsön har något högre ohälsotal och arbetslöshet än genomsnittet i kommunen, något som vi alla behöver hjälpas åt med att hantera.

Och Lulebo har bestämt sig för att vara med i matchen. Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill vi arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.

Stabil grogrund - med barn och unga i fokus

Under det inledande arbetet med Hertsöpiloten (2021-2022) har Lulebo startat aktviteter inom ett fokusområde som vi kallar Stabil grogrund.

Barnen är vår framtid och de är, helt naturligt, särskilt i fokus i vårt utvecklingsarbete inom ”Hertsöpiloten”. Lulebos ambition är att på olika sätt bidra till en bra uppväxtmiljö för barn och unga i våra bostadsområden för att de ska kunna se goda möjligheter att bygga ett framtida gott liv på platsen.

Under 2021-2022 har Lulebo tagit följande initiativ inom fokusområdet Stabil grogrund

  • Aktiv dialog med skolorna på området
  • Samverkan med Rädda barnen: Läxhjälp, Tjej- och killforum, Unga ledarprogram
  • Samverkan med LSK 
  • Lokaler och mötesplatser för barn och unga på Hertsön

Ytterligare fokusområden och aktiviteter är också på gång.

Ett långsiktigt arbete med fler stadsdelar och aktörer på tur

Som bostadsbolag går det inte att tänka kortsiktigt kring investeringar eller satsningar. Det gäller även för detta utvecklingsarbete (Hertsöpiloten) som kommer att pågå under lång tid (2022-2030). De satsningar och arbetssätt som fungerar på Hertsön kommer också, allt eftersom och i lämplig takt, att skalas upp för att användas i fler stadsdelar i kommunen. Utgångspunkten kommer dock alltid att vara att varje stadsdel och bostadsområde har sin egen karaktär och sina egna möjligheter och utmaningar. Det kommer också alltid att finnas en unik uppsättning lokala aktörer som ska involveras i utvecklingsarbeten och i olika satsningar på varje plats. Det är så Lulebo tänker om stadsdelsutveckling.

Ny mötesplats på Hertsön under våren 2023

Lulebo arbetar för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön. Under våren 2023 öppnas lokalen på Domherregränd 5 upp för möten, kreativitet och social gemenskap!

Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och där alla vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan fungera för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor. Även samtal och aktiviteter som handlar om framtidens Hertsön och andra samhälls- och näringslivsfrågor kan rymmas här.

Under våren håller Lulebo dialoger med olika tänkbara samverkanspartners och finansiärer samt, såklart, med Hertsöborna. Mer information om datum och tidpunkter för detta publiceras på denna sida inom kort.

Kontakta oss
Har du frågor om den nya mötesplatsen eller förslag på aktörer, verksamhet och aktiviteter som skulle fungera för lokalen och för Hertsöborna?

Hör av dig till Lulebo via e-post till: hertsopiloten@lulebo.se 

Vad ska hända här!?

Dialogkafé - Hertsöns nya spännande mötesplats

9:e februari, kl. 9-12, Domherregränd 5, Hertsön

Under våren 2022 genomförde Lulebo ett flertal dialoger med olika aktörer på Hertsön om vilka möjligheter och utmaningar som finns på platsen. Behovet av fler mötesplatser lyftes fram som en viktig pusselbit för att stärka Hertsön.

Under vårt dialogkafé tillsammans med inbjudna aktörer och intressenter vill vi identifiera vilka typer av verksamheter som kan få plats i de nya möteslokalerna på Domherregränd och vilka samverkansaktörer som finns för att realisera detta.

Här kan du ladda ner Lulebos inbjudan till dialogkafé den 9 februari