Hertsöpiloten är i luften!

Bildtext saknas

Hertsön är ett av Luleås största bostadsområden sett såväl till ytan som till befolkningsmängden och Lulebo har sitt största bostadsbestånd (exklusive studentlägenheter) på Hertsön, en stadsdel där det också händer en hel del. Just nu satsas det bland annat på ny skola, sporthall och badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett helt nytt bostadsområde i anslutning till det befintliga. Detta gör Hertsön till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde både för Luleå kommun och för Lulebo.

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum. Det finns även utmaningar, som att Hertsön har något högre ohälsotal och arbetslöshet än genomsnittet i kommunen, något som vi alla behöver hjälpas åt med att hantera.

Och Lulebo har bestämt sig för att vara med i matchen. Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill vi arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjade vi de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.

"Stabil grogrund" - med barn och unga i fokus

Under det inledande arbetet med Hertsöpiloten (2021-2022) har Lulebo startat aktviteter inom ett fokusområde som vi kallar "Stabil grogrund".

Barnen är vår framtid och de är, helt naturligt, särskilt i fokus i vårt utvecklingsarbete inom ”Hertsöpiloten”.

Lulebos ambition är att på olika sätt bidra till en bra uppväxtmiljö för barn och unga i våra bostadsområden för att de ska kunna se goda möjligheter att bygga ett framtida gott liv på platsen.

Här kan du läsa mer om vårt arbete inom fokusområdet "Stabil grogrund"

"Jag är med" - fler i sysselsättning

"Jag är med" är en del av Lulebos "Hertsöpiloten" och en satsning som riktar sig till arbetssökande och till rekryterare/arbetsgivare som vill ta ett större ansvar i samhällsbygget.

Vi vill att alla ska inkluderas i yrkeslivet med sina unika resurser och kompetenser och vi samverkar med andra aktörer för att nå dit!

Här kan du läsa mer om vårt arbete inom fokusområdet "Jag är med"

Ytterligare två fokusområden och aktiviteter är också på gång inom Hertsöpiloten:

  • "Trygga, trivsamma kvarter" (ökad trivsel och trygghet)
  • "Hållbar, attraktiv stadsdel" (platsens attraktivitet på kort och lång sikt).

Under 2022 och 2023 har Lulebo genomfört flera olika typer av dialoger, både enskilda och bredare, med lokala aktörer och intressenter på Hertsön (föreningar, företag, kommunala verksamheter och privatpersoner). Läs mer om detta längre ner på denna sida samt via länkarna i faktarutan på denna sida.

Vi har också påbörjat iordningställandet av en ny mötesplats (f d Servus) på Domherregränd 5 på Hertsön. Uppstart av verksamhet för Hertsöborna planeras till hösten 2023.

Ett långsiktigt arbete med fler stadsdelar och aktörer på tur

Som bostadsbolag går det inte att tänka kortsiktigt kring investeringar eller satsningar. Det gäller även för detta utvecklingsarbete (Hertsöpiloten) som kommer att pågå under lång tid (2022-2030). De satsningar och arbetssätt som fungerar på Hertsön kommer också, allt eftersom och i lämplig takt, att skalas upp för att användas i fler stadsdelar i kommunen. Utgångspunkten kommer dock alltid att vara att varje stadsdel och bostadsområde har sin egen karaktär och sina egna möjligheter och utmaningar. Det kommer också alltid att finnas en unik uppsättning lokala aktörer som ska involveras i utvecklingsarbeten och i olika satsningar på varje plats. Det är så Lulebo tänker om stadsdelsutveckling.

 

Det våras och piloten är i luften!
Lulebo har startat upp ett arbete för ökad social hållbarhet i sina bostadsområden och Hertsön är först ut som pilot för hela satsningen.

Torsdag den 21 april hölls en första idéverkstad i LSKs kansli tillsammans med ca 25 representanter för olika föreningar, företag och kommunala verksamheter på Hertsön. Vi på Lulebo tackar för stort engagemang, livliga diskussioner och många kloka och härliga förslag på aktiviteter och arbetsmetoder. Det här ska bli både roligt och spännande!

Positivt och kreativt dialogcafé i Hertsöns nya mötesplats
Den 9 februari höll Lulebo ett positivt och kreativt dialogkafé i Hertsöns nya mötesplats i den tidigare Servus-butiken på Domherregränd 5.

Syftet med dialogkaféet var att visa upp lokalen och dess potential för möjliga samverkansaktörer som samtidigt fick träffas och diskutera vilka typer av verksamheter som skulle kunna bedrivas i huset.

Mer än 50 personer från olika föreningar och kommunala verksamheter och bolag fanns på plats. Fastighetsbolaget Heimstaden, polisen och andra organisationer med engagemang i platsen hade också hittat dit. Det var extra roligt att några skolungdomar från Hertsöskolan också deltog i dialogkaféet!

Dialog med kreativa mellanstadiebarn på Hertsön
Med utgångspunkt i Hertsöpiloten och Lulebos arbete för social hållbarhet och stadsdelsutveckling samlade Lulebo under torsdagen den 1 juni ca 150 barn i åk 4 och 5 på Hertsöns skolor för att prata om vad de gör på fritiden idag och vad de vill göra mer av.

Barndagen och -dialogen genomfördes på Domherregränd 5, i den före detta matbutiken som nu håller på att iordningställas till en ny mötesplats för alla Hertsöbor.

I en workshop fick barnen berätta fritt och kreativt genom att skriva, rita, klippa och klistra. Resultatet blev fantastiska skapelser och många bra och spännande tankar och idéer!

Lulebo hälsar alla Hertsöbor varmt välkomna till ett öppet hus i den nya mötesplatsen på Domherregränd 5 (f d Servus-butiken/Idérum).

Lulebo finns på plats för att, tillsammans med Studiefrämjandet, Luleå kommun Stab samt Kultur- och Fritidsförvaltningen och medlemmar i Områdesgruppen på Hertsön, visa lokalerna, berätta om vårt samarbete och lyssna på Hertsöbornas idéer och önskemål om aktiviteter i och runt mötesplatsen.

Kom och träffa oss - det kostar ingenting och vi bjuder på fika och underhållning!

   

Ny mötesplats på Hertsön under 2023

Under våren 2022 genomförde Lulebo ett flertal dialoger med olika aktörer på Hertsön om vilka möjligheter och utmaningar som finns på platsen. Behovet av fler mötesplatser lyftes fram som en viktig pusselbit för att stärka Hertsön.

Lulebo arbetar sedan dess för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön och under 2023 öppnas lokalen på Domherregränd 5 upp för möten, kreativitet och social gemenskap!

Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och där alla vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan fungera för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor. Även samtal och aktiviteter som handlar om framtidens Hertsön och andra samhälls- och näringslivsfrågor kan rymmas här.

Läs mer

Under våren 2023 håller Lulebo fortsatta dialoger med olika tänkbara samverkanspartners och finansiärer samt, såklart, med Hertsöborna. Läs mer om detta på denna sida samt via dessa länkar:

Kontakta oss

Har du frågor om den nya mötesplatsen eller förslag på aktörer, verksamhet och aktiviteter som skulle fungera för lokalen och för Hertsöborna?

Hör av dig till Lulebo via e-post till: hertsopiloten@lulebo.se