Ansökan om tillstånd till lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om bytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar.

Följande villkor gäller för att ett lägenhetsbyte ska kunna godkännas

 • Möjligheten att byta lägenhet gäller bara för lägenheter med hyresrätt. Det är inte möjligt att byta en hyreslägenhet mot ett hus eller mot en bostadsrättslägenhet.
 • Lägenheter som hyrs möblerade eller som är del av en dubblett kan inte ingå i ett lägenhetsbyte.
 • Parkeringsplatser och förråd ingår inte i ett lägenhetsbyte.
 • Alla bytesparter måste ha förstahandskontrakt på sina inbyteslägenheter.
 • Alla bytesparter måste, vid tidpunkten då ansökan lämnas in, ha varit bosatta i sina inbyteslägenheter sedan minst ett (1) år tillbaka.
 • Lägenhetsbytet ska vara av varaktig karaktär.
 • Det är inte tillåtet att någon/några av bytesparterna lämnar, begär, avtalar om eller tar emot en särskild ersättning med anledning av ett lägenhetsbyte.

Enligt hyreslagen måste bytesparterna ha betydande skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet

Betydande skäl kan till exempel vara att man på grund av ändrade familjeförhållanden (till exempel nytt samboförhållande, separation eller tillökning i familjen) behöver en mindre eller större bostad, att man bytt jobb och behöver bo närmare sin nya arbetsplats eller att den sökandes ekonomiska förhållanden har förändrats väsentligt (till exempel på grund av sjukdom, pensionering, ändrad inkomst eller arbetslöshet). Om den sökande har fått sin lägenhet genom ett tidigare lägenhetsbyte krävs det ännu starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom det första året efter det tidigare bytet.

OBS! Varje hyresgäst som berörs av bytet behöver ange och styrka sina egna betydande skäl.

Hyresgästen måste uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor

För att Lulebo ska godkänna ett lägenhetsbyte krävs också att den nya hyresgästen är registrerad i Lulebos lägenhetskö som är en del av tjänsten Mina sidor på Lulebos hemsida samt att hen uppfyller våra allmänna uthyrningsvillkor; det vill säga att den blivande hyresgästen har fyllt 18 år, har god ekonomi, är utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo samt har goda referenser från tidigare hyresvärd.

Om två personer ska stå på hyreskontraktet för en lägenhet måste båda uppfylla uthyrningsvillkoren.

Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.

Förbered kontraktsskrivning med Lulebo

De parter som vill byta lägenheter med varandra och som i det aktuella bytet vill bli nya hyresgäster i Lulebos lägenhet(er) behöver förbereda sig för kontraktsskrivning genom att:

 • registrera ett användarkonto på Lulebos Mina sidor
 • ställa sig i Lulebos lägenhetskö
 • ladda upp dokument som styrker personens inkomst under de kommande sex månaderna
 • ladda upp en skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd

Ordna gärna med detta redan när ansökan om lägenhetsbyte lämnas in så bidrar du till en snabbare prövnings- och beslutsprocess.

NYTT FRÅN OCH MED 1 MAJ 2021:
Köpoängen nollställs när du skriver på ett nytt hyreskontrakt

Eftersom alla bytesparter i och med lägenhetsbytet har fått nya hyreskontrakt nollställs köpoängen i Lulebos lägenhetskö/studentlägenhetskö i samband med kontraktsskrivningen. Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen för båda personerna.

Inför lägenhetsbytet – besiktning och nycklar

Ett lägenhetsbyte går till så att de nuvarande hyreskontrakten sägs upp samtidigt som nya hyreskontrakt avseende de berörda lägenheterna upprättas för de nya hyresgästerna. Innan avflyttning påbörjas ska avflyttande hyresgäster boka tid med sina bovärdar för besiktning av lägenheten. Besiktningen avser inte städning, det gör parterna själva upp mellan varandra.

Alla nycklar till Lulebo-lägenheter som ingår i bytet ska in- och utkvitteras i Lulebos Kundcenter.

Använd Lulebos blankett för att ansöka om tillstånd till lägenhetsbyte

Ansökan om lägenhetsbyte görs skriftligt och gemensamt av samtliga inblandade bytesparter. Använd vår ansökningsblankett som lämnas till Lulebos lägenhetsförmedling tillsammans med:

 • personbevis som styrker att bytesparterna är och har varit folkbokförda i sina nuvarande lägenheter sedan minst ett (1) år tillbaka. Personbeviset får inte vara äldre än 1 månad.
 • dokument som styrker de betydande skäl som anges i ansökan, till exempel kopia på skilsmässoansökan, folkbokföringsintyg som visar att man inte varit sambo tidigare eller som visar var biologiska barn bor, intyg från arbetsgivare som visar var den nya arbetsplatsen ligger eller vilken månadslön man har, intyg från a-kassa som visar att man är arbetslös och så vidare.

OBS! Om andra hyresvärdar är involverade i bytet kan dessa ha andra uthyrningsvillkor än Lulebo. De sökande kan också behöva använda dessa hyresvärdars egna ansökningsblanketter samt bifoga andra typer av styrkande dokument.

Först när alla sökande har lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ärendet

En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att de sökande har lämnat in en komplett ansökan och att ansökan även lämnats till eventuella andra involverade hyresvärdar. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas tillstånd till lägenhetsbyte är uppfyllda.

Viktigt att lämnade uppgifter är riktiga

Det är viktigt att ni lämnar riktiga uppgifter i ansökan och att alla inblandade bytesparter verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller att inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Handläggningstid ca tre månader

Handläggningstiden för ansökan om lägenhetsbyte inom Lulebo är cirka tre månader från att en komplett ansökan har inkommit. Om lägenhetsbytet involverar andra hyresvärdar kan det ta längre tid.

Under perioden juni-augusti handläggs inga bytesansökningar.

Om Lulebo eller en annan hyresvärd avslår ansökan har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till lägenhetsbyte.

Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:


Bytesbanken - för byte av lägenhet inom Lulebo

Bytesbanken hittar du efter inloggning på Mina sidor. Där kan du lägga upp information om din lägenhet och samtidigt berätta för andra sökande vad du letar efter i inbyte.


Ladda ner

Lulebos blankett: Ansökan, lägenhetsbyte

Läs alltid igenom informationen på blankettens sidan 2 (om sådan finns) innan du fyller i och lämnar in den.

Glöm inte att bifoga styrkande dokument
En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att de sökande har lämnat in en komplett ansökan och att ansökan även lämnats till eventuella andra involverade hyresvärdar. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas tillstånd till lägenhetsbyte är uppfyllda.

 • Personbevis som styrker att bytesparterna är och har varit folkbokförda i sina nuvarande lägenheter sedan minst ett (1) år tillbaka. Personbevisen får inte vara äldre än 1 månad.
 • Dokument som styrker de betydande skäl som anges i ansökan.

Den 1 oktober 2019 skärptes hyreslagen

Förändringarna påverkar regelverket för hyresgästens möjligheter att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand, att ha inneboende och att göra lägenhetsbyten. Skärpningen innebär också att konsekvenserna för den som bryter mot lagen blivit strängare.

 • Du måste ha tillstånd från Lulebo för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand eller för att göra ett lägenhetsbyte med en annan hyresgäst. Annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

 • En hyreslägenhet kan bara bytas mot en annan hyreslägenhet.

 • Att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är ett brott. Till exempel är det förbjudet att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

 Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt/dina hyreskontrakt och/eller om andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten, överlåtelser eller uppsägning.