Ansökan om tillstånd till lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om bytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar.

Följande villkor gäller för att ett lägenhetsbyte ska godkännas

 • Möjligheten att byta lägenhet gäller bara för lägenheter med hyresrätt. Det är inte möjligt att byta en hyreslägenhet mot ett hus eller mot en bostadsrättslägenhet.
 • Lägenheter som hyrs möblerade eller som är del av en dubblett kan inte ingå i ett lägenhetsbyte.
 • Parkeringsplatser och förråd ingår inte i ett lägenhetsbyte.
 • Alla bytesparter måste ha förstahandskontrakt på sina inbyteslägenheter.
 • Alla bytesparter måste, vid tidpunkten då ansökan lämnas in, ha varit bosatta i sina inbyteslägenheter sedan minst ett (1) år tillbaka.
 • Lägenhetsbytet ska vara av varaktig karaktär.
 • Det är inte tillåtet att någon/några av bytesparterna lämnar, begär, avtalar om eller tar emot en särskild ersättning med anledning av ett lägenhetsbyte.

Enligt hyreslagen måste bytesparterna ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet
Beaktansvärda skäl kan till exempel vara att man på grund av ändrade familjeförhållanden (till exempel nytt samboförhållande, separation eller tillökning i familjen) behöver en mindre eller större bostad, att man bytt jobb och behöver bo närmare sin nya arbetsplats eller att den sökandes ekonomiska förhållanden har förändrats väsentligt (till exempel på grund av sjukdom, pensionering, ändrad inkomst eller arbetslöshet). Om den sökande har fått sin lägenhet genom ett tidigare lägenhetsbyte krävs det ännu starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom det första året efter det tidigare bytet.

Hyresgästen måste uppfylla Lulebos allmänna villkor för uthyrning
För att Lulebo ska godkänna ett lägenhetsbyte krävs också att den nya hyresgästen uppfyller våra allmänna villkor för uthyrning av lägenheter; det vill säga att den blivande hyresgästen har fyllt 18 år, har god ekonomi, är utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo samt har goda referenser från tidigare hyresvärd. Om två personer ska stå på hyreskontraktet för en lägenhet måste båda uppfylla uthyrningsvillkoren. Lulebo genomför sedvanlig kreditprövning för nya hyresgäster.

NYTT FRÅN OCH MED 1 MAJ 2021 - Köpoängen nollställs när du skriver på ett nytt hyreskontrakt
Eftersom båda bytesparter i och med lägenhetsbytet har fått nya hyreskontrakt nollställs köpoängen i Lulebos lägenhetskö/studentlägenhetskö i samband med kontraktsskrivningen. Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen för båda personerna.

Inför lägenhetsbytet – besiktning och nycklar
Ett lägenhetsbyte går till så att de nuvarande hyreskontrakten sägs upp samtidigt som nya hyreskontrakt avseende de berörda lägenheterna upprättas för de nya hyresgästerna. Innan avflyttning påbörjas ska avflyttande hyresgäster boka tid med sina bovärdar för besiktning av lägenheten. Besiktningen avser inte städning, det gör parterna själva upp mellan varandra. Alla nycklar till Lulebo-lägenheter som ingår i bytet ska in- och utkvitteras i Lulebos Kundcenter.

Använd Lulebos blankett för att ansöka om tillstånd till lägenhetsbyte
Ansökan om lägenhetsbyte görs skriftligt och gemensamt av inblandade bytesparter. Använd vår ansökningsblankett som lämnas till Lulebos lägenhetsförmedling tillsammans med:

 • ett personbevis som styrker att bytesparterna är och har varit folkbokförda i sina nuvarande lägenheter sedan minst ett (1) år tillbaka.
 • dokument som styrker de beaktansvärda skäl som anges i ansökan, till exempel kopia på skilsmässoansökan, folkbokföringsintyg som visar att man inte varit sambo tidigare eller som visar var biologiska barn bor, intyg från arbetsgivare som visar var den nya arbetsplatsen ligger eller vilken månadslön man har, intyg från a-kassa som visar att man är arbetslös och så vidare.

>>>>> Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten <<<<<

Först när de sökande har lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ärendet
En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att de sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas tillstånd till lägenhetsbyte är uppfyllda.

Viktigt att lämnade uppgifter är riktiga
Det är viktigt att ni lämnar riktiga uppgifter i ansökan och att alla inblandade bytesparter verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller att inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Handläggningstiden för ansökan om lägenhetsbyte inom Lulebo är cirka tre månader från att en komplett ansökan har inkommit. Om lägenhetsbytet involverar andra hyresvärdar kan det ta längre tid.

Under perioden juni-augusti handläggs inga bytesansökningar.

Om Lulebo eller en annan hyresvärd avslår ansökan har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till lägenhetsbyte.

Ytterligare frågor om lägenhetsbyten besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.

Den 1 oktober 2019 skärptes hyreslagen

Förändringarna påverkar regelverket för hyresgästens möjligheter att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand, att ha inneboende och att göra lägenhetsbyten. Skärpningen innebär också att konsekvenserna för den som bryter mot lagen blivit strängare.

 • Du måste ha tillstånd från Lulebo för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand eller för att göra ett lägenhetsbyte med en annan hyresgäst. Annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

 • En hyreslägenhet kan bara bytas mot en annan hyreslägenhet.

 • Att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är ett brott. Till exempel är det förbjudet att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.
Bytesbanken – för byte av lägenhet inom Lulebo

Bytesbanken hittar du efter inloggning på Mina sidor. Där kan du lägga upp information om din lägenhet och samtidigt berätta för andra sökande vad du letar efter i inbyte.