Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Lulebo och, i förekommande fall, av de externa leverantörer som agerar på uppdrag av Lulebo och som därför fungerar som Lulebos personuppgiftsbiträden med giltiga avtal för personuppgiftsbiträden (PUB-avtal).

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en organisation som behandlar information för Lulebos räkning och i enlighet med Lulebos instruktioner och integritetspolicy. Några exempel på externa leverantörer som fungerar som Lulebos personuppgiftsbiträden är:

  • Luleå Energi
  • Bredband 2
  • WebbEl
  • Olika externa leverantörer och hantverksföretag inom el, VVS, vitvaror, glas, målning, golv etc
  • Securitas
  • Inkassoföretag

Lulebo lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, vid misstanke om brott eller för att skydda antingen våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan alltså enligt lag eller vid misstanke om brott vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och andra myndigheter.

Vi vidarebefordrar, byter eller säljer aldrig dina personuppgifter till en tredje part utanför Lulebo till exempel för marknadsföringsändamål.

Offentlighetsprincipen gäller för Lulebo och vår verksamhet
Då Lulebo är ett kommunägt bolag lyder både vi och vår verksamhet under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade ”allmänna handlingar” som Lulebo måste lämna ut på begäran. Innan handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land
Lulebo överför idag inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om detta skulle förändras kommer personuppgifter bara att överföras till länder utanför EU/EES som, enligt EU eller EU-kommissionen, har en så kallad adekvat skyddsnivå.