Renoveringar etapp 3: Professorsvägen 172-340

Professorsvägen 172-340 header webben

Exempel på färgsättning av husen. Vi byter till fasadmaterial med lång livslängd.

Under 2022 inleds renoveringarna på adresserna Professorsvägen 172-340. Renoveringarna delas upp i tre deletapper och under förutsättning att inga överklaganden försenar tidplanen beräknar vi att renoveringarna startar våren 2022, först ut är husen på Professorsvägen 172–238.

Preliminär tidplan
April 2022:
På grund av komplikationer i upphandlingsskedet påbörjar vi en ny upphandling i närtid. Vår förhoppning är att vi fortfarande behåller tidplanen, möjligen med någon veckas senareläggning. Beroende på faktorer som upphandling av entreprenör, utfall av hyresgästernas godkännandeprocess och resultatet av projektering och utredning kan tidplanen komma att förändras. Så snart vi har klart med upphandling och tidplan uppdaterar vi webben med den senaste informationen och med utskick till berörda hyresgäster.

 • Byggstart: november 2022.
 • Deletapp 3:1: Professorsvägen 172–238, ca 1 års byggtid.
 • Deletapp 3:2: Professorsvägen 240–316, ca  9 månaders byggtid.
 • Deletapp 3:3: Professorsvägen 318–340, ca 6 månaders byggtid.
 • Samtliga etapper beräknas färdigställda i slutet av 2024.

På och inom fastigheterna planeras följande åtgärder att utföras:

 • Byte av fönster och fönsterdörrar, från tvåglasfönster till treglasfönster.
 • Byte av lägenhetsdörrar och portar till säkerhetsdörrar.
 • Byte av balkongräcken och loftgångsräcken.
 • Tilläggsisolering och byte av ytterfasader.
 • Förbättring av inomhusklimatet i form av nytt ventilationssystem i respektive lägenhet och ny spiskåpa med förbättrat utsug.
 • Inklädnad av ventilationskanaler i lägenheter.

Hyresgästerna bor kvar under renoveringstiden

Det krävs ingen evakuering från bostaden under bygg- och renoveringstiden i fastigheten och inom bostadsområdet. Däremot behöver vi besöka varje lägenhet för att utföra montering av nytt ventilationsaggregat i köket i köket ovanför spisfläkten och för en del mindre kompletteringar i andra rum. Arbetena pågår vardagar klockan 7-17, vid arbeten i lägenheten utförs grovstädning efter arbetsdagens slut.


Utvändigt planerar vi för helt omgjorda innergårdar med bland annat:

 • Nya lekplatser.
 • Nya umgängesplatser och sittytor.
 • Nya planteringar.
 • Nya asfalterade genomfartsvägar med farthinder på innergårdarna.
 • Nya stenlagda ramper och gångar som ansluter till lägenheterna.
 • Nya stenlagda uteplatser till lägenheterna i markplan.
 • Nya cykelparkeringar med ramlås, tak och belysning.
 • Ny dränering runt husen och nya dagvattenledningar.
 • Nya armaturer till belysningsstolpar och fasader.

 

Information till hyresgäster

2023-11-30: Förseningar berör hus 27 och 28

2023-03-06: Professorsvägen 240-340 info ej medverkande efter hyresgästmöte 2023-02-22

2022-12-02: Infomöten 2023 tidplan 2023-2024

2022-11-23: Renoveringarna påböjas på Professorsvägen 172-340

2021-12-01: Information till hyresgäster efter hyresgästmötet den 2 november 2021


Projektet genomförs i tre etapper under åtta år
Etapp 1 – 2016

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016


Etapp 2 – 2020

Ombyggnad av de fyra husen på Professorsvägen 120-170 avslutades 2020


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.