Vilka personuppgifter behandlar Lulebo?

I varje del av verksamheten samlar Lulebo in och behandlar endast de personuppgifter som krävs för att bolaget ska kunna fullfölja sitt uppdrag och sina förpliktelser mot olika intressenter. Lulebos arbetsrutiner, blanketter och webbformulär är också utformade för att inte samla in och behandla mer personuppgifter än nödvändigt för ändamålet i fråga.

De personuppgifter som samlas in och behandlas kan exempelvis vara en persons namn, personnummer, nuvarande och tidigare postadress, telefonnummer, e-postadress, kö-historik, information om nuvarande eller tidigare sammanboende, anställningsinformation och intyg från arbetsgivare eller tidigare hyresvärdar samt olika typer av ekonomisk information som en hyresgäst eller blivande hyresgäst själv har lämnat till Lulebo eller som har lämnats av andra offentliga källor och som är nödvändiga för att Lulebo ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot hyresgästen eller den blivande hyresgästen.

Särskilda riktlinjer och rutiner gäller för insamling och behandling av personuppgifter för personer med skyddad identitet.

Vilka personuppgifter behandlar Lulebo inte?
Lulebo behandlar inte särskilda kategorier av känsliga personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

 • Undantag – ansökan om akut medicinsk förtur
  I samband med en hyresgästs eller blivande hyresgästs ansökan om akut medicinsk förtur samlar Lulebo in och behandlar tillfälligt uppgifter om en persons fysiska hälsa för att kunna bedöma om personen uppfyller kraven för att ha rätt till sådan förtur.
  Särskilda rutiner gäller för behandling av dessa känsliga personuppgifter. Till exempel gallras (raderas eller anonymiseras) alla personuppgifter antingen en månad efter att förtursansökan avslagits eller, om förtursansökan godkänts, när hyresgästen tecknar ett hyreskontrakt med hjälp av förturen eller, om förturen inte används, allra senast sex månader efter att förtursansökan godkänts.
 • Undantag – årlig lönerevision samt arbetsrättsliga åtgärder (för medarbetare)
  I samband med den årliga lönerevisionen och vid eventuell arbetsrättslig åtgärd behandlar Lulebo personuppgifter som avser medarbetare medlemskap i fackförening.
 • Undantag – rehabiliteringsärenden (för medarbetare)
  I samband med rehabiliteringsärenden behandlar Lulebo personuppgifter som avser medarbetares hälsa.