Allmänna bestämmelser för parkeringsplatser

Här presenteras de allmänna bestämmelser som gäller när du hyr en parkeringsplats av Lulebo. De allmänna bestämmelserna för parkeringsplatser framgår också av respektive hyreskontrakts fram- och baksida.

Frågor om hyreskontrakt och allmänna bestämmelser besvaras av vårt Kundcenter.

 

Läs detta innan du gör en intresseanmälan/skriver hyreskontrakt på en parkeringsplats

 • För det förhyrda objektet gäller hyreslagens bestämmelser, på hyreskontraktet angivna kontraktsvillkor och allmänna bestämmelser samt av myndigheter utfärdade föreskrifter.
 • Nyttjanderättshavare förbinder sig att, utan föregående uppsägning av kontraktet, följa bestämmelser om avgifter m m varom upplåtaren beslutat.
 • Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick.
 • Hyresgästen får icke utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.
 • Nyttjanderätten till upplåten parkeringsplats får inte överlåtas utan upplåtarens medgivande.
 • Fordon som är i sådant skick att det enligt bilskrotningsförordningen betecknas som skrotbil, får ej förvaras uppställt på parkeringsplatsen.
 • Parkeringsplatsen är endast avsedd för personbil/motorfordon. Därför får exempelvis husvagnar eller andra släpfordon inte uppställas på parkeringsplatsen.
 • Nyttjanderättshavaren får ej utföra reparations- och underhållsarbeten av fordonet på parkeringsplatsen.
 • Hyresgästen skall hålla parkeringsplatsen i städat skick samt sköta renhållning inklusive snöskottning och sandning av denna.
 • Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran för tid, när hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av parkeringsplatsen eller fastigheten.
 • Hyresvärden fritar sig från allt ansvar för skadegörelse eller stöld på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom.
 • Där motorvärmaruttag finns får ej effekt större än 1300 W uttagas.
 • Anslutningskabel får ej vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till bil.
 • I garage/på garageplats får brandfarlig gas eller vätska inte förvaras – endast fordon med tank samt reservdunk.

Förfallodag

Hyran skall utan anmaning betalas i förskott senast sista vardagen före början av varje kalendermånad/kalenderkvartal.

Betalningspåminnelse

Vid försenad hyresinbetalning skall hyresgästen erlägga ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse och krav utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

Force majeure

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dennes åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.