Lulebos integritetspolicy och hantering av personuppgifter

 Lulebo är ett kommunägt allmännyttigt bolag och alla Luleåbors eget bostadsföretag. Vi som arbetar på Lulebo värnar om din personliga integritet och vi lägger därför stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar din personliga information i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Den beskriver också vilka rättigheter du har i dessa sammanhang och hur du kan använda dem.

Lulebos integritetspolicy beskriver bolagets hantering av personuppgifter som tillhör:

  • Blivande hyresgäster/sökande, personer som valt att registrera sig i Lulebos lägenhets-, parkeringsplats- och/eller förrådsköer och som mer eller mindre aktivt söker olika objekt att hyra av Lulebo.
  • Hyresgäster, personer med aktiva eller avslutade hyreskontrakt med Lulebo.
  • Anhöriga eller medhjälpare till hyresgäster och blivande hyresgäster, exempelvis personer med fullmakter eller god-mans-förordnanden.
  • Andrahandshyresgäster, personer som, under en period och efter godkännande av Lulebo, hyr en lägenhet i andra hand av en person eller organisation med ett aktivt hyreskontrakt med Lulebo.
  • Privatpersoner som anmäler sig som sökande i samband med att Lulebo rekryterar nya medarbetare.
  • Medarbetare som är eller har varit anställda av Lulebo, oavsett anställningsform.
  • Externa leverantörer som utför eller har utfört arbete för Lulebos räkning.
  • Föreningar och organisationer som ansöker om sponsringsmedel.
  • Enskilda personer som kontaktar Lulebo i olka frågor.

Det är viktigt för oss på Lulebo att du som (blivande) hyresgäst, anhörig, andrahandshyresgäst arbetssökande, medarbetare, extern leverantör eller enskild person kan känna dig informerad om och trygg med hur Lulebo behandlar dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy som visar hur vi i olika situationer samlar in och hanterar information om dig: vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, vem som har tillgång till uppgifterna, hur länge vi sparar dem och vilken rättslig grund vi har för vår hantering i de olika situationerna.

Vi optimerar verksamheten, tekniskt och organisatoriskt, för att skydda dina personuppgifter
Vi på Lulebo arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra verksamhetssystem, arbetsprocesser, riktlinjer och rutiner är utformade och används för att erbjuda rätt skydd för alla våra intressenters personliga integritet. Våra medarbetare genomgår dessutom årligen en GDPR-utbildning för att medvetenheten om bolagets skyldigheter och intressenternas rättigheter ska hållas på en konstant hög nivå.

Lulebos integritetspolicy samt riktlinjer och rutiner för behandling av personuppgifter gäller även för externa leverantörer som arbetar på uppdrag av Lulebo och som företräder Lulebo gentemot våra hyresgäster (personuppgiftsbiträden).

Om du har frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både våra interna riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du alla kontaktuppgifter.

 

Lulebo är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar

Lulebo AB, med organisationsnummer 556007-0541 och med kontor på Köpmangatan 27 i Luleå, är personuppgiftsansvarig när det gäller insamling och behandling av personuppgifter som olika personuppgiftslämnare lämnar till bolaget. Lulebo ansvarar för att bolagets personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt och i enlighet med Lulebos integritetspolicy, riktlinjer och rutiner för personuppgiftsbehandling, oavsett om bolaget själv utför behandlingen eller om den utförs av en extern leverantör på uppdrag av Lulebo (ett personuppgiftsbiträde).

Kontaktuppgifter till Lulebos dataskyddsombud och personuppgiftsombud hittar du här.

 

Mer om Lulebos insamling och behandling av personuppgifter

Klicka på länkarna för att läsa mer:

Klicka på länkarna för att läsa mer om vår hantering av personuppgifter i olika situationer:


Uppdateringar av Lulebos integritetspolicy

Lulebos integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet i de olika delarna kan därför komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på Lulebos webbplats och gäller direkt när den publicerats.

Information om uppdateringar av avgörande betydelse
Om Lulebos integritetspolicy skulle uppdateras på ett sätt som är av avgörande betydelse för Lulebos hantering av personuppgifter eller som kan vara av avgörande betydelse för dig som registrerad (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) informerar vi dig via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. I samband med detta förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig som registrerad.

Lulebos integritetspolicy uppdaterades senast: 2021-03-25

Dataskyddsförordningen - GDPR
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation - GDPR) är till för att skydda enskilda personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen (PUL).

På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (tidigare Datainspektionen) kan du läsa mer om dataskyddsförordningen och om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer. Klicka här för att läsa mer