Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov

I syfte att säkerställa Lulebos hus och lägenheternas tekniska status och behov och omfattning i vårt bostadsbestånd på Edeforsgatan utför vi under stora delar av 2023 olika undersökningar i området. Vi har tidigare påbörjat det arbetet här, nu tar återupptar vi inventeringen. Detta berör samtliga fastigheter, inklusive vatten- och avloppssystem, samt utemiljö och lägenheterna.

Vår preliminära tidplan ser ut så här:

  1. Mars - september 2023: Inventering enligt beskrivning ovan.
  2. Oktober - november 2023: Utifrån gjorda inventeringar fastställa vilka åtgärder vi behöver vidta.
  3. Våren 2024: Resultat och renoveringsbehov presenteras vid hyresgästmöten, med möjlighet för er hyresgäster att lämna synpunkter kopplat till renoveringarna.
  4. Hösten 2024: Utifrån nuvarande tänkta tidplan beräknar vi byggstart till hösten 2024. Beroende på resultatet av våra inventeringar kan tidplanen komma att förändras.

Vi kommer att hålla våra hyresgäster informerade och lämna återkopplingar i form av:

  • Tidplan och behov av ombyggnad och förslag på åtgärder.
  • Hur ombyggnadsprocessen går till. Beroende på renoveringsomfattningarna kan det komma att krävas tillfällig flytt till annan lägenhet under renoveringstiden.
  • Hur samrådsförfarandet går till.
  • Hur framtida hyror påverkas. (Efter förhandlingar med hyresgästföreningen.)
Information till hyresgäster

2023-03-03: Information lämnas till Lulebos hyresgäster på Edeforsgatan


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.