Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov

I syfte att säkerställa Lulebos hus och lägenheternas tekniska status och eventuella renoveringsbehov och omfattning på Edeforsgatan påbörjade vi under 2023 olika undersökningar i området. Under 2024 har inventeringen återupptagits och därför kommer det under 2024 att röra sig personal i och utanför fastigheterna som utför olika undersökningar. Vi kommer även att behöva besöka flertalet lägenheter, i de fallen aviserar vi berörda hyresgäster inför våra besök.

Inventeringen berör samtliga Lulebos fastigheter, från golv till tak inklusive vatten- och avloppssystem, samt utemiljö och lägenheterna. Anledningen är att vi behöver säkerställa husens och lägenheternas tekniska status och behov och omfattning inför tänkta renoveringar.

Vår preliminära tidplan ser ut så här:

  1. April - september 2024: Inventering enligt beskrivning ovan.
  2. September - november 2024: Utifrån gjorda inventeringar fastställa vilka åtgärder vi behöver vidta.
  3. November - december 2024: Resultat och renoveringsbehov presenteras vid hyresgästmöten, med möjlighet för er hyresgäster att lämna synpunkter kopplat till renoveringarna.
  4. Utifrån nuvarande tänkta tidplan beräknar vi byggstart till våren/sommaren 2025.

Vi kommer att hålla våra hyresgäster informerade och lämna följande återkopplingar till berörda:

  • Tidplan och behov av ombyggnad och förslag på åtgärder.
  • Hur ombyggnadsprocessen går till. Beroende på renoveringsomfattningarna kan det komma att krävas tillfällig flytt till annan lägenhet under renoveringstiden.
  • Hur samrådsförfarandet går till.
  • Hur framtida hyror påverkas. (Efter förhandlingar med hyresgästföreningen.)
Information till hyresgäster

2024-04-26: Mötesanteckningar från hyresgästmöten 15-16 april 2024

2023-03-03: Information lämnas till Lulebos hyresgäster på Edeforsgatan


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.