Lulebo är alla Luleåbors eget bostadsföretag

Bildtext saknas

Lulebo AB är alla Luleåbors eget bostadsföretag. Vi finns till för alla; oavsett ursprung, ålder eller inkomst, och vi arbetar för att tillhandahålla bra bostäder i de flesta delar av Luleå, där medborgarna vill bo. Vi omsätter årligen cirka 600 miljoner kronor, vilket gör oss till ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

25 år som bolag under 2021

Lulebo AB startades i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Under 2021 fyllde Lulebo 25 år som bolag. På grund av Covid-pandemin firade vi istället vår 26-årsdag tillsammans med våra hyresgäster och alla andra Luleåbor med en Fetfredag på Hertsön den 17 juni 2022.

Lulebos fastighetsbestånd

Vi har idag ca 7 750 hyreslägenheter, varav drygt 1 000 är studentbostäder och drygt 325 finns i våra sex trygghetsboenden. Vi har också 125 kommersiella lokaler i vårt fastighetsbestånd. Bolaget är kommunägt och ingår i Luleå Kommunföretag AB. Verksamheten utförs av ca 80 medarbetare inom många olika yrkeskategorier. Yttre skötsel samt om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt.

Klok, framsynt samhällsbyggare

Som kommunens eget bostadsbolag har Lulebo en viktig roll i Luleås utveckling. Lika viktigt är att det finns andra aktörer som är beredda att investera och bygga nytt. En förutsättning är att bostadsmarknaden som helhet fungerar och att planeringen för nya områden har god framförhållning. 

För att förverkliga vår del i detta utvecklingsarbete strävar vi alltid efter att vara en klok, framsynt samhällsbyggare.

  • Klok är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna – sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och samverka.
  • Framsynt är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.
  • Samhällsbyggare är att vara med och påverka utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.

Nya och attraktiva boenden för en ännu bättre och trivsammare stad

Luleå fortsätter växa. Då behövs nya och attraktiva boenden. Kvalitén måste svara upp mot kraven från de som vill flytta hit eller byta upp sig. Det gäller både nyproduktion och i det befintliga beståndet. Därför fortsätter Lulebo att satsa på båda delarna, allt för att göra Luleå till en ännu bättre och trivsammare stad.

Lulebos uppdrag

Enligt ägardirektivet ska Lulebo:

  • Bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler på marknadsmässiga grunder.
  • Aktivt medverka i samhällsbygget - göra Luleå till en attraktiv tillväxtkommun genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet.
  • Tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder (inklusive trygghetsboenden) i hela Luleå (inklusive i Råneå), för olika sociala grupper och åldersgrupper.
  • Ha ett lägenhetsbestånd om 7 300- 9 300 lägenheter (fullmäktigebeslut).
  • Ha en nybyggnadstakt om 75-150 lägenheter/år.
Årsredovisningar

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007


För att läsa PDF-filer krävs gratisprogrammet Acrobat Reader som du kan ladda ner här.