Lulebo

Om oss

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Vi omsätter cirka 500 miljoner kronor, vilket gör oss till ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Bolaget äger och förvaltar drygt 7 450 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder, samt ungefär 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Yttre skötsel och om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt.


Vår vision

Som kommunens eget bostadsbolag har vi en viktig roll i Luleås utveckling. Samtidigt är vi beroende av att bostadsmarknaden som helhet fungerar och att planeringen för nya områden har god framförhållning.

Lika viktigt är att det finns andra aktörer som är beredda att investera och bygga nytt.

För att förverkliga vår del i detta arbetar vi efter visionen där vi säger att vi är en klok framsynt samhällsbyggare.

Årsdedovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007


För att läsa PDF-filer krävs gratisprogrammet Acrobat Reader.

  • KLOK är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna – sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och samverka.
  • FRAMSYNT är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.
  • SAMHÄLLSBYGGARE är att vara med och påverka utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.

Luleå fortsätter växa. Då behövs nya och attraktiva boenden. Kvalitén måste svara upp mot kraven från de som vill flytta hit eller byta upp sig. Det gäller både nyproduktion och i det befintliga beståndet. Därför fortsätter Lulebo att satsa på båda delarna, allt för att göra Luleå till en ännu bättre och trivsammare stad.