Etapp 4: Rådjurs-, Ekorr- och Vesslestigarna

I början av maj 2021 påbörjade Lulebo det omfattande projektet för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. Först ut var Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigen. Etapp 2 och 3 utfördes 2022 och 2023 och berörde Lo-, Bäver-, Hjort- och Utterstigen, samt Järv- och Rådjursstigen. Under 2024 utförs återstående markarbeten på Rådjursstigen, samt garagerenoveringar och markarbeten på Ekorr- och Vesslestigen. Därefter är planen att under 2025 utföra garage- och markarbeten på Mört- och Havsöringsgränd. På Abborr- och Forrellgränd är planen att utföra samma åtgärder under 2026. Sista etappen berör garagen intill Årgångshuset i Hertsö centrum, dessa arbeten planeras att utföras under 2027.

Etapp 4 - 2024

Under 2024 utförs återstående markarbeten på Rådjursstigen, samt garagerenoveringar och markarbeten på Ekorr- och Vesslestigen.

Följande åtgärder planeras att utföras i de olika etapperna

  • Befintliga garage med motorvärmaruttag rivs eller renoveras. De garage som rivs ersätts med nya liknande kallgarage med parkeringsplatser som är 35 cm bredare än platserna i de tidigare garagen (2,85 meter jämfört med 2,5 meter). I garage som renoveras behålls den befintliga bredden på platserna (2,5 meter). 
  • Befintliga parkeringsplatser med motorvärmarstolpar utomhus renoveras med avseende på ytskikt och målade linjer. Smalare platser breddas från 2,3 meter till 2,5 meter för att passa bättre för dagens bilar. Platser som redan från början är 2,5 meter behåller samma bredd.
  • De nya/renoverade bilplatserna utrustas med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.
  • Markytor i anslutning till garageplatser och parkeringar åtgärdas.
  • I samband med dessa åtgärder utförs även arbeten med att förbättra utebelysningen i syfte att öka säkerheten och tryggheten i bostadområdena.

Så här går det till – steg för steg

  1. För att kunna starta och genomföra projektet och förbättringsåtgärderna enligt plan krävs att Lulebo säger upp nuvarande hyresavtal för de garage och bilplatser som berörs i den aktuella etappen av projektet.
  2. Lulebo ställer i ordning en grusad yta där berörda hyresgäster kan parkera sina bilar under hela byggtiden. Parkeringsytorna erbjuder fri parkering utan avgift men inga specifika, numrerade platser. Parkeringstillstånd krävs.
  3. När arbetet på det aktuella området är slutfört erbjuds de som initialt hyrde berörda garage eller parkeringsplatser förtur till de nya platserna.