Lulebos policy för externa samarbeten och sponsring

Luleå Hockeyförening, som är en av de organisationer som Lulebo samarbetade med under 2022, medverkade i Lulebos Fetfredags-arrangemang på Hertsön den 17 juni 2022.

Lulebo har en tydlig policy och väldefinierade, fungerande rutiner för hantering av bolagets externa samarbeten och sponsring vilket borgar för rättvisa.

 • Lulebos affärsidé samt övergripande mål och strategier ska vara avgörande för val av samarbetspartners och sponsringsobjekt.
 • Alla samarbeten ses som en del av Lulebos uppdrag, de ska stödja bolagets verksamhet samt integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter.
 • Lulebos externa samarbeten och sponsring ska ske på frivilliga, affärsmässiga grunder och vara till ömsesidig nytta för de parter som ingår i samarbetena.
 • Lulebos långa, affärsmässiga samarbeten med elitlagen regleras av formella avtal som beskriver syfte, avtalstid och båda parters åtaganden inom ramen för samarbetet.
 • Lulebos sponsring av aktiva föreningar inom idrott, fritid och kultur i bolagets bostadsområden överenskoms för ett år i taget, i enlighet med gällande rutiner för hantering av ansökningar samt baserat på föreningarnas initiativ och ansökningar.
 • Fördelningen av Lulebos årliga ersättningar till elitlag respektive sponsrade föreningar i bolagets bostadsområden ska vara 50%-50% +/- 10%.
 • Grunden för sponsring är ett tydligt engagemang för en meningsfull fritid och ett stort ansvarstagande för boendemiljö, individens trygghet, och allas rätt till delaktighet.
 • Fokus för Lulebos sponsring ligger på barn- och ungdomsverksamhet, framförallt i bolagets egna bostadsområden.
 • Självklart strävar Lulebo också efter ett rättvist stöd till olika sport-, fritids- och kulturaktiviteter, för både damer/tjejer och herrar/killar.
 • Alla avtal om sponsring ska vara skriftliga och eventuell reklamskatt och andra avgifter ska inkluderas och specificeras i avtalets totalbelopp.
 • I avtalet ska tydligt framgå om det är ordinarie verksamhet, arrangemang, projekt m.m.
 • Både verksamheten och ekonomin ska årligen följas upp och utvärderas.

Övriga förutsättningar för samarbeten med/sponsring av Lulebo

 • Sponsrade organisationer ska dela Lulebos grundläggande värderingar om alla människors lika värde och om jämställdhet.
 • Sponsrade organisationers verksamhet ska utföras inom Lulebos bostadsområden och/eller inom Luleå kommun.
 • Verksamheten och samarbetet/sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning.
 • Verksamheten ska verka för en drogfri miljö.
 • Integrationsinsatser välkomnas.

Lulebos externa samarbeten och sponsring enligt denna policy omfattar inte

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Verksamhet och aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö
 • Verksamhet och aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • Projekt som kan påverka andra externa samarbeten eller sponsrade organisationer negativt

Lulebo sponsrar inte heller företag eller enskilda idrottsmän, personer eller artister.

Så här ansöker du om sponsring

Läs mer om hur du ansöker och ladda ner Lulebos formulär för ansökan.


Lulebo tar beslut om sponsring två gånger per år

För sponsring från januari:
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 november året innan.

För sponsring från maj:
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 mars samma år.


Tidigare har Lulebo samarbetat med/sponsrat

Sponsrade föreningar 2024

Sponsrade föreningar 2023

Sponsrade föreningar 2022

Sponsrade föreningar 2021

Sponsrade föreningar 2020