Vi bygger framtidens Luleå

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo

En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030.

Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning.

Pågående utvecklingsprojekt

Här presenterar vi en översikt över renoverings- och nyproduktionsprojekt som Lulebo för närvarande arbetar med. Projekten är sorterade i bokstavsordning efter de bostadsområden som berörs. Klicka på rubriklänkarna för att läsa mer om projekten.

Björkskatan, Väderleden 9-11

På Väderleden 9-11 på Björkskatan renoverar vi befintliga studentlägenheter och tillför fler i och med att samvarorum på varje våningsplan byggs om till lägenheter. Arbetet påbörjades i september 2022 och planeras pågå till första kvartalet 2024.


Gammelstad, Mariebergsvägen

Anledningen till förestående renoveringar är att den tekniska livslängden för vatten- och avloppsstammar och för el-, värme- och ventilationsinstallationer har passerat och är i stort behov av åtgärder. Utöver avloppsstammar etc. berörs även lägenheternas kök och badrum. Projketet beräknas slutföras under 2024.


Hertsön, garage och bilplatser

Under våren 2021 startade Lulebo ett flerårigt projekt för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. En del garage rivs och ersätts med nya medan övriga renoveras. Parkeringsplatser utomhus renoveras och smalare platser breddas. Projektet utförs i etapper under fyra år och berör hela Hertsön.


Hertsön, balkonger och uteplatser

Sommaren 2022 inleddes projektet med att renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya. Renoveringarna berör alla Lulebos hus på Hertsön och utförs i olika etapper under kommande år.


Kallkällan, fler parkeringsplatser

I syfte att åtgärda den stora bristen på parkeringsplatser på Kallkällan har Lulebo utrett frågan. Resultatet visar att vi kan åstadkomma ca 70 fler p-platser. Därför påbörjade vi arbetena med att bygga fler p-platser i slutet av september 2022 med avslut i mitten av december 2022.  


Mjölkudden, Mjölkuddsvägen

Om- och nybyggnadsprojektet på Mjölkudden är omfattande. Det handlar om stora renoveringsinsatser i befintligt bestånd. Renoveringarna i lägenheterna inleddes under första kvartalet 2015 och beräknas slutföras 2024.


Porsö centrum

Projektet inleddes 2022 och slutförs 2023. Det inkluderar en genomgripande renovering av alla markytor tillsammans med upprustning av vissa fasader, nya skärmtak, ny belysning och nya anledningar och möjligheter att stanna upp, sitta ner och träffa andra människor. Porsö centrum ska bli ett gemensamt vardagsrum och en trygg, levande mötesplats för såväl studenter som alla andra Porsöbor.


Porsön, Professorsvägen

På Professorsvägen 2-340 utför vi renoveringar som pågår under flera år och i olika etapper. Bland det som utförs är åtgärder som förbättrar inomhusklimatet, exteriört får husen nya fasader och balkongräcken. Samtidigt sker uppfräschning av utomhusmiljön med nya lekplatser och fler planteringar och sittytor.


Porsön, renovering garage

På Professorsvägen, Porsön, renoverar vi garagelängorna. Renoveringarna inleddes våren 2022 och beräknas slutföras 2023.

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos projektverksamhet samt om vårt arbete för stadsdelsutveckling och hållbarhet i tre dimensioner.