Vi bygger framtidens Luleå

En flygbild över Luleå
 

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo

En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030.

Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning.

Pågående utvecklingsprojekt från A-Ö

Här presenterar vi en översikt över de renoverings- och nyproduktionsprojekt som Lulebo för närvarande arbetar med. Projekten är sorterade i bokstavsordning efter de bostadsområden som berörs. Klicka på rubriklänkarna för att läsa mer om projekten.


Björkskatan - Hagelvägen 1 byggs om till serviceboende

Huset på Hagelvägen 1 har stått obebott en tid. Nu är ny verksamhet med nya hyresgäster på ingång. Luleå kommun som hyr huset har beslutat att starta ett serviceboende för vuxna i huset.


Björkskatan - Regnvägen, nyproduktion

I juni 2023 påbörjades byggnation av ett tredje hus på adress Regnvägen 11, i anslutning till Regnvägen 9. Det blir en liknande byggnad som de intilliggande husen. Inflyttning beräknas till sensommaren 2024.


Gammelstad - Mariebergsvägen, betydande renoveringar

Anledningen till förestående renoveringar är att den tekniska livslängden för vatten- och avloppsstammar och för el-, värme- och ventilationsinstallationer har passerat och är i stort behov av åtgärder. Utöver avloppsstammar etc. berörs även lägenheternas kök och badrum. Projektet beräknas slutföras under 2024.


Hertsön - tygghetshöjande och energibesparande åtgärder

I Lulebos fastigheter på Hertsön byts lysarmaturer i trapphus och på allmänna ytor ut mot ny belysning med närvarostyrning. Arbetet påbörjas i maj och det beräknas vara klart i slutet av sommaren 2024. Utöver bättre belysning och tryggare miljöer medför bytet en energibesparing på upp till 50%.


Hertsön - garage och bilplatser renoveras i etapper

Under våren 2021 startade Lulebo ett flerårigt projekt för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. En del garage rivs och ersätts med nya medan övriga renoveras. Parkeringsplatser utomhus renoveras och smalare platser breddas. Projektet utförs i etapper under fyra år och berör hela Hertsön.


Hertsön - balkonger och uteplatser renoveras i etapper

Sommaren 2022 inleddes projektet med att renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya. Renoveringarna berör alla Lulebos hus på Hertsön och utförs i olika etapper under kommande år.


Kallkällan - nybyggnation av två punkthus

Inom nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan i Luleå ska Lulebo uppföra ett 12- och ett 14-våningshus som med nuvarande utformning tillsammans ger plats för 150 lägenheter.


Lerbäcken - målning av bostadshus och garagerenovering på Valörvägen

Under sommaren 2023 planerar vi för att utföra målning av samtliga hus på Valörvägen. Även garagen ska renoveras, det arbetet beräknas pågå augusti - oktober 2023. Vi planerar för att inleda med garagen närmast Valörvägen 34. Övriga garage åtgärdas under 2024.


Mjölkuddsvägen - omfattande renoveringar

Om- och nybyggnadsprojektet på Mjölkudden är omfattande. Det handlar om stora renoveringsinsatser i befintligt bestånd. Renoveringarna i lägenheterna inleddes under första kvartalet 2015 och beräknas slutföras 2024.


Porsön - garagerenovering på Forskarvägen

Med start i månadsskiftet april/maj 2024 påbörjas renovering av ena garagelängan på Forskarvägen 152-172. Därefter påbörjas renovering av den andra längan på Forskarvägen 152-172. Dessa arbeten beräknas pågå 3-4 veckor för respektive länga. Resterande garage åtgärdas i följande ordning: Forskarvägen 52-86 följt av Forskarvägen 2-50. Renoveringarna kan komma att fortsätta under 2025


Porsön - Professorsvägen, renoveringar i etapper

På Professorsvägen 2-340 utför vi renoveringar som pågår under flera år och i olika etapper. Bland det som utförs är åtgärder som förbättrar inomhusklimatet, exteriört får husen nya fasader och balkongräcken. Samtidigt sker uppfräschning av utomhusmiljön med nya lekplatser och fler planteringar och sittytor.


Råneå - markarbeten på Klapphällstigen

Under hösten 2022 utförs kontroll av avlopps- och dagvattenledningarna på Klapphällstigen i Råneå. Vi ska även utföra mätning av höjdsättning gällande markytor, mätning görs med hjälp av drönare. Anledningen till undersökningarna är att vi under 2023-2024 planerar för markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken. Innan vi vidtar dessa åtgärder måste vi säkerställa att ledningsnätet är i fullgott skick.


Skurholmen - Ringgatan 29-39, fasadrenovering och målning

På de tre husen på Ringgatan 29-39 ska vi under sommaren 2024 utföra fasadmålning och byte av gavlar och enstaka brädor i fasaden.

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos projektverksamhet samt om vårt arbete för stadsdelsutveckling och hållbarhet i tre dimensioner.