Lulebos externa samarbeten och sponsring

Lule Stassteater, som är en av de organisationer som Lulebo sponsrade under 2022, medverkade i Lulebos Fetfredags-arrangemang på Hertsön den 17 juni 2022.

Lulebo är ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Uppdraget från vår ägare innebär att vi aktivt ska medverka i samhällsbygget med målet att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Lulebos verksamhet ska verka för långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2040. Bolagets arbete ska också präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen avseende jämställdhetsintegrering.

Goda relationer med kunder och omvärld samt rätt kännedom om Luleå

Det är självklart för Lulebo att alltid sträva efter goda relationer både till de egna kunderna, nuvarande och blivande hyresgäster, och till omvärlden. Som en aktiv part i samhällsbygget vill Lulebo dessutom bidra till ökad och rätt kännedom om Luleå kommun och de förutsättningar som finns för ett bra liv på just denna plats i landet. Mot bakgrund av detta samarbetar Lulebo på olika sätt med flera olika externa parter som exempelvis Luleå kommun, olika kommunägda bolag, Luleå tekniska universitet och det lokala föreningslivet inom både idrott och kultur.

Samarbeten med Luleå kommun och kommunägda bolag

Lulebos samarbeten med Luleå kommuns Stadsbyggnads- och Socialförvaltningar handlar i första hand om att tillgodose behovet av bostäder till nyanlända och sociala förturer. Detta samarbete regleras i Lulebos ägardirektiv och i gemensamma, årsvisa överenskommelser mellan organisationerna. Lulebo samarbetar också, från tid till annan, med andra kommunägda bolag i frågor och projekt som berör stadens utveckling och som bidrar till konkret nytta för Lulebos hyresgäster i olika bostadsområden.

Samarbete med Luleå tekniska universitet

Lulebo har ett långvarigt samarbete med Luleå tekniska universitet som handlar om att tillhandahålla bostäder till universitetets utbytesstudenter. Samarbetet, som bidrar till att skapa förutsättningar för universitetets internationella verksamhet, regleras i fleråriga, affärsmässiga samarbetsavtal till ömsesidig nytta för båda parter.

Samarbeten med det lokala föreningslivet inom exempelvis idrott och kultur

Lulebo ser samarbetet med det lokala föreningslivet som en naturlig del av verksamhetens övergripande uppdrag och samarbetena är också en del av bolagets marknadskommunikation. Alla samarbeten ska ske på frivilliga, affärsmässiga grunder och vara till ömsesidig nytta för de parter som ingår i samarbetena.

Ur Lulebos perspektiv är syftet med denna typ av samarbeten alltid något av följande:

  • Marknadsföring och stärkande av Lulebos varumärke, både internt och externt
  • Social hållbarhet och goda relationer till hyresgäster i olika bostadsområden

Långa, affärsmässiga samarbeten med Luleås elitlag

Lulebo har väl etablerade, långa och affärsmässiga samarbeten avseende marknadsföring med flera av Luleås elitlag. Det handlar om konkreta samarbeten både i form av elitlagens deltagande i Lulebos aktiviteter riktade mot hyresgäster och personal och i form av kommersiella rättigheter/exponering av Lulebos varumärke.

Syftet med dessa samarbeten är att elitlagen, mot ersättning från Lulebo, på olika sätt ska bidra till utvecklingen av Lulebos varumärke, en stärkt Luleboanda och ökad stolthet, både internt och externt. Ett starkt varumärke är mer attraktivt och har högre lojalitet; hyresgäster väljer Lulebo och bor kvar längre, vilket ger bolaget stora ekonomiska fördelar. Vi ser också att elitlagen, exempelvis inom både hockey och basket, är en förutsättning för bredd, för barn- och ungdomsverksamhet och för fortsatta framgångar inom samma idrotter.

Fleråriga samarbetsavtal reglerar samarbetets innehåll och genomförande och samarbetet följs upp årsvis för att säkerställa att båda parter har levt upp till det som avtalats.

Aktiva föreningar i våra bostadsområden bidrar till meningsfull fritid

En viktig beståndsdel i boendet är att man som hyresgäst ska kunna känna sig trygg och trivas där man bor. Både Lulebo och våra hyresgäster har dessutom allt att vinna på ökad stolthet och ökat ansvarstagande. Därför är det naturligt för Lulebo att arbeta för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och social gemenskap i våra bostadsområden och i deras närmaste omgivning. Ett sätt för oss att bidra till detta är genom sponsring av lokalt förankrade och verksamma föreningar och aktiviteter inom idrott, fritid och kultur.

En tydlig policy och fungerande rutiner borgar för rättvisa

Lulebo har en tydlig policy och väldefinierade, fungerande rutiner för hantering av bolagets externa samarbeten och sponsring. För att ett samarbete med Lulebo ska kunna bli aktuellt och för att sponsring från Lulebos sida ska kunna komma ifråga krävs att den aktuella föreningen uppfyller de förutsättningar som nämns i Lulebos policy för externa samarbeten och sponsring. 

Lulebo förbehåller sig alltid rätten att själv, utifrån de strategier bolaget för närvarande håller sig till, besluta vilka föreningar och lag man vill samarbeta med.

Elitlag eller inte?

Lulebo bedömer följande faktorer för att avgöra om en förening kan betraktas som ett elitlag:

  • Föreningens storlek: antal medlemmar, antal aktiva utövare, publikmängd
  • Föreningens verksamhet: herrar, damer och ungdomar
  • Seriespel: föreningen spelar i den högsta eller näst högsta divisionen

För att ett samarbete med Lulebo ska kunna bli aktuellt krävs också att föreningen i övrigt uppfyller de förutsättningar som nämns i Lulebos policy för externa samarbeten och sponsring.

Lulebo förbehåller sig alltid rätten att själv, utifrån de strategier bolaget för närvarande håller sig till, besluta vilka föreningar och lag man vill samarbeta med.


Läs mer