Dina rättigheter

Du har rätt till information
Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du som personuppgiftslämnare/registrerad rätt att få information om Lulebos integritetspolicy och om vår behandling av personuppgifter både när uppgifterna samlas in (oavsett om det är du själv eller någon annan som är personuppgiftslämnare) och när du själv begär information, till exempel i form av ett registerutdrag.

Om det händer någonting med dina personuppgifter under tiden som de behandlas av Lulebo och som kan påverka dig negativt har du också rätt att få information om det.

Du har rätt till tillgång
Du som registrerad har rätt att när som helst och helt kostnadsfritt begära information från Lulebo om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varifrån uppgifterna kommer, vad personuppgifterna används till, vilka personuppgifterna har delats med och hur länge uppgifterna kommer att sparas. Denna information brukar kallas för ”registerutdrag”. När du begär ett registerutdrag ska Lulebo lämna ut informationen inom 30 dagar efter inkommen begäran.

Lulebo förbehåller sig rätten att, om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig exempelvis på grund av många förfrågningar från den registrerade, ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, antingen via BankID alternativt innehålla uppgift om namn och personnummer i de fall du väljer att använda dig av den fysiska blanketten. Denna information behöver vi för att kunna säkerställa att Lulebo lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vid uthämtning av registerutdrag av information krävs uppvisande av giltig ID-handling.

Du har rätt till rättelse
De personuppgifter som Lulebo behandlar ska vara korrekta och aktuella. Skulle dina personuppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dessa uppgifter rättade eller kompletterade.

Vissa personuppgifter kan och behöver du som (blivande) hyresgäst själv underhålla genom att logga in på Lulebos Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter och önskemål gällande köer. Det är också viktigt att du gör detta då Lulebo annars inte kommer att kunna nå dig med viktig information.

Du har rätt till radering
Du som registrerad har också rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade. Detta kallas ibland för "rätten att bli glömd".

Rätten att bli glömd gäller endast om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Lulebo kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, såsom att den registrerade har ett gällande hyreskontrakt med Lulebo eller obetalda skulder till Lulebo. Uppgifter som behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan inte heller raderas.

Du har rätt till begränsning
Du som registrerad har även rätt att begära att Lulebo begränsar sin behandling av dina personuppgifter om du anser att dessa uppgifter är inkorrekta, att Lulebos behandling är olaglig eller att dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen för personuppgiftsbehandlingen.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Du har rätt till överföring
Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Lulebo i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig/ett annat företag (detta kallas även "rätt till dataportablitet").

Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med stöd av samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller endast sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Du har rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst invända mot en eller flera behandlingar av dina personuppgifter om du anser att Lulebo inte behandlar dem på ett korrekt sätt.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke
När personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke, kan du som registrerad när som helst återkalla ditt samtycke till Lulebos användning av uppgifterna så länge det är förenligt med gällande lagstiftning. Detta betyder till exempel att du, om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål, när som helst kan meddela oss detta och att vi sedan inte längre får använda uppgifterna på det sättet.

Lulebo har ett elektroniskt nyhetsbrev som regelbundet skickas ut till alla som är eller har varit hyresgäster hos Lulebo. Nyhetsbrevet innehåller alltid en länk som mottagaren kan använda för att tacka nej till kommande utskick. När du klickar på länken raderar du själv din e-postadress från vårt adressregister för nyhetsbrevet och du kommer inte längre att få nyhetsbrevet från Lulebo i din e-postbrevlåda.

Du har rätt att framföra synpunkter och klagomål på Lulebos personuppgiftsbehandling
Om du har synpunkter på eller klagomål gällande Lulebos behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att vända dig till Lulebos personuppgiftsombud eller till Luleå kommuns dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till Lulebos dataskyddsombud och personuppgiftsombud hittar du här.

Om du anser att Lulebos personuppgiftsbehandling inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har du också rätt att framföra dina klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet när det gäller behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hittar du via deras hemsida - klicka här!


Så här kan du utnyttja dina rättigheter

Om du vill lämna in en förfrågan gällande någon av dina rättigheter hänvisar vi dig till Luleå kommuns e-tjänst. Via denna e-tjänst kan du:

  • Begära registerutdrag
  • Återkalla ditt samtycke
  • Begära dataportabilitet
  • Begära radering, rättelse eller begränsning av personuppgifter som behandlas av Lulebo
  • Invända mot en eller flera av de behandlingar som utförs av Lulebo

Klicka här för att komma till Luleå kommuns e-tjänst för begäran om registerutdrag

E-tjänsten förutsätter att du har e-legitimation, till exempel BankID. Om du saknar e-legitimation kan du i stället göra din förfrågan genom att fylla i en blankett som du sedan skriver ut, signerar och skickar in till Luleå kommun, som i sin tur skickar förfrågan vidare till Lulebo.

Klicka här för att komma till den fysiska blanketten (PDF) för begäran om registerutdrag

Läs mer om dina rättigheter
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger privatpersoner ett antal rättigheter. Detaljerad information om vilka dina rättigheter är och hur du ska göra för att utöva dem hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (tidigare Datainspektionen).

Där kan du också läsa mer om dataskyddsförordningen och om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer - klicka här.