Lulebos arbete för social hållbarhet

Kille i puff

Att arbeta med social hållbarhet handlar ytterst om att sträva mot ett samhälle där de grundläggande mänskliga rättigheterna uppfylls, där värdet av mångfald är en självklarhet och där ingen diskriminering förekommer.

För Lulebo handlar social hållbarhet om målet att skapa ett gott och tryggt liv och en god livsmiljö för människor i Luleå, nu och i framtiden. Dessa aspekter är också viktiga för att öka attraktiviteten hos Lulebos bostadsområden och på så sätt bidra till vår affärsmässiga framgång. Lulebo tar årligen ett bo-socialt ansvar för att bidra till ökad trygghet, starkare gemenskap och minskad segregation i våra olika bostadsområden. Några exempel på vårt arbete för social hållbarhet ryms under nedanstående rubriker.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Hem för alla 

Lulebos uppdrag är att tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som tillgodoser boendebehov i olika livssituationer och  för olika sociala grupper och åldersgrupper inom Luleås stadsdelar samt i Råneå. 

Under 2022 fanns följande bostäder i olika kategorier i Lulebos bestånd:

  • Ca 6 300 hyreslägenheter med 1-7 rum, fördelade över alla stadsdelar samt i Råneå.
  • Sex trygghetsboenden med totalt 326 hyreslägenheter samt två årgångshus med totalt 61 hyreslägenheter. Lägenheterna i trygghetsboenden och årgångshus är avsedda för hyresgäster som har fyllt 65 år. Till trygghetsboendena hör också en trivselvärdsfunktion med dagliga, hälsofrämjande och sociala aktiviteter för hyresgästerna.
  • Ca 1 050 studentlägenheter; omöblerade lägenheter med 1-3 rum samt möblerade och omöblerade rum i korridor.

Lulebo väljer inte sina hyresgäster
Uthyrningen av lediga Lulebolägenheter baseras huvudsakligen på kötid och ett regelverk med relativ låga trösklar; för att kunna bli erbjuden ett hyreskontrakt behöver man ha fyllt 18 år och ha styrkt god ekonomi (inga betalningsanmärkningar och någon typ av inkomst under sex månader framåt).

Förturer i enlighet med ägardirektivet
Lulebo har enligt ägardirektivet från Luleå kommun delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd. Lulebo bidrar också till att tillgodose Luleå kommuns behov av bostäder till personer i socialt utsatta grupper. Det innebär att ett visst antal lediga lägenheter tilldelas enligt följande:

  • kvotflyktingar (under 2022: totalt 33 lägenheter, 5 % av lägenhetsomsättningen)
  • personer i socialt utsatta grupper (under 2022: totalt 11 lägenheter, ca 2 % av lägenhetsomsättningen).

Under 2022 tilldelade Lulebo också, i samarbete med kommunen, totalt 68 lägenheter på tidsbegränsade kontrakt till flyktingar från Ukraina.

Totalt 7 ansökningar om akut medicinsk förtur beviljades under 2022. Detta motsvarar ca 1 % av omsättningen.

Trygg och bra boendemiljö

Alla hyresgäster ska kunna trivas och känna sig trygga i sitt boende. Detta är ett av Lulebos viktigaste fokusområden och därför arbetar vi också aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Lulebo har två bovärdar för varje förvaltningsområde, två egna hyresjurister och en störningsjour som hyresgästerna kan vända sig till med frågor och synpunkter och inkomna klagomål avseende bland annat störningar följs noga. Lulebo samarbetar också med andra, exempelvis polisen och Luleå kommun, för ökad trygghet i våra bostadsområden och i staden som helhet.

En bra boendemiljö innebär också att våra fastigheter är i gott skick och erbjuder en hälsosam och trivsam inne- och utemiljö. Lulebo satsar därför stort på renoveringar och underhåll av sitt bostadsbestånd enligt en plan för kommande år fram till 2024.

Boinflytande för större ansvarstagande och ökad trygghet
Alla bostadsbolag är enligt lag skyldiga att erbjuda hyresgästerna boinflytande. Tanken bakom detta är att hyresgästerna ska känna ett större ansvar för sitt bostadsområde och att de ska skapa aktiviteter som leder till ökad trygghet. Lulebo vet att områden med aktiva hyresgäster har mindre skadegörelse och mer status samt att attraktiva områden har lägre omflyttning, färre vakanser och minskat hyresbortfall. 

Det är en utmaning för oss att nå ut till så många hyresgäster som möjligt för att människor i olika åldrar och med olika ursprung och bakgrund ska kunna utöva boinflytande. För att ingen ska diskrimineras eller uteslutas arbetar vi för att skapa mötesplatser och tillfällen som möjliggör möten mellan människor och som bidrar till öppenhet och inkludering.

Under 2022 har Lulebo genomfört ett antal aktiviteter för ökat boinflytande, exempelvis:

  • Årligt återkommande områdesvisa boendemöten
  • Möten med lokala hyresgästföreningar och aktiva Vår Gård-grupper 
  • Samrådsförfarande inför större renoveringar där Lulebo bjudit in hyresgästerna till möte för att få information, ställa frågor och tycka till.

Fritidsmedel
Lulebo verkar för att aktiviteter och mötesplatser i  bostadsområdena är jämställda och att de riktas mot olika grupper i beståndet. Alla ska känna sig inkluderade och alla ska ha möjlighet att delta. Mot bakgrund av detta stöttar Lulebo ett stort antal varierade aktiviteter med hjälp av öronmärkta fritidsmedel som hyresgästerna ansökt om, antingen via Vår Gård-grupper eller via lokala hyresgästföreningar som finns i våra bostadsområden.

Externa samarbeten och sponsring

Aktiva föreningar bidrar till meningsfull fritid och både Lulebo och våra hyresgäster har allt att vinna på ökad stolthet och ökat ansvarstagande. Därför är det naturligt för Lulebo att arbeta för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och social gemenskap i våra bostadsområden och i deras närmaste omgivning. Ett sätt för oss att bidra till detta är genom sponsring av lokalt förankrade och verksamma föreningar och aktiviteter inom idrott, fritid och kultur. Vi har också etablerat långa, affärsmässiga samarbeten med flera av Luleås elitlag.

Läs mer 

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos arbete och aktiviteter för social hållbarhet.

Uthyrningsprocessen
Lulebo väljer inte sina hyresgäster. Uthyrningen baseras huvudsakligen på kötid och ett regelverk med relativt låga trösklar. Läs mer om Lulebos uthyrningsprocess.

Våra trygghetsboenden
326 lägenheter för aktiva och självständiga personer som fyllt 65 år. Lulebos trivselvärdsfunktion ordnar dagligen sociala och hälsofrämjande aktiviteter för och med hyresgästerna. Läs mer om Lulebos trygghetsboenden.

Under 2022 har trivselvärdsfunktionen varit i full drift och levererat totalt 1 602 aktiviteter med totalt 14 104 deltagare!

Säkerhet och trygghet i boendet
För oss på Lulebo är det viktigt att våra hyresgäster har ett tryggt och trivsamt boende. Här hittar du mer information om Lulebos ansvar och om hur du som hyresgäst hos Lulebo kan tänka och agera för att öka din säkerhet och känsla av trygghet i ditt hem och ditt bostadsområde.

Boendemöten
Lulebo främjar dialog och samverkan genom personliga möten med våra hyresgäster.

Externa samarbeten och sponsring
Läs mer om Lulebos policy för externa samarbeten och sponsring.


Om Lulebos hållbarhetsarbete
Hertsöpiloten

Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsrapport ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.