Allmänna bestämmelser för förråd

Här presenteras de allmänna bestämmelser som gäller när du hyr ett förråd av Lulebo. De allmänna bestämmelserna för förråd framgår också av respektive hyreskontrakts fram- och baksida.

Frågor om hyreskontrakt och allmänna bestämmelser besvaras av vårt Kundcenter.

 

Läs detta innan du gör en intresseanmälan/skriver hyreskontrakt på ett förråd

  • Förrådet upplåtes i befintligt skick.
  • Förrådet får ej överlåtas eller användas av annan än hyresgästen utan medgivande från hyresvärden.
  • Hyresgästen skall hålla förrådet i städat skick.
  • Hyresgästen äger icke rätt att använda förrådet för annat ändamål än som förvaringsplats.
  • Brandfarlig gas eller vätska får ej förvaras i förrådet.
  • Hyresvärden fritar sig från allt ansvar för skadegörelse eller stöld på av hyresgästen förvarad egendom.

Förfallodag

Hyran skall utan anmaning betalas i förskott senast sista vardagen före början av varje kalendermånad/kalenderkvartal.

Betalningspåminnelse

Vid försenad hyresinbetalning skall hyresgästen erlägga ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse och krav utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

Force majeure

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dennes åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Tillgängliga förrådstyper
  • T1 Förråd bestående av stålnät. Hyresgäst har eget hänglås.
  • T2 Förråd av robustare stålnät. Hyresgäst har eget hänglås.
  • T3 Förråd med väggar av trämaterial och med enklare dörr. Låsanordning varierar.
  • T4 Förråd med betongväggar och innerdörr. Låskolv med nyckel.

Läs mer