När du registrerar dig i Lulebos köer för lägenheter, parkeringsplatser eller förråd

Information om Lulebos insamling och behandling av personuppgifter i olika situationer och sammanhang

Hur samlar Lulebo in personuppgifter?
När du registrerar ett användarkonto på Lulebos Mina sidor och ställer dig i någon/några av Lulebos köer för lägenheter, parkeringsplatser eller förråd får du själv lämna ett antal personuppgifter. Det är alltså du själv som är personuppgiftslämnare och som ansvarar för att den information du lämnar är aktuell och korrekt i detta sammanhang.

En del sökande har anhöriga, förvaltare eller god man med fullmakt att företräda och hantera den registrerades ärenden i olika sammanhang. I dessa fall kan det vara fullmaktshavaren som är personuppgiftslämnare.

Vilka personuppgifter behandlar Lulebo och varför behöver vi behandla dem?
Vid registrering av ditt användarkonto lämnar du information om ditt personnummer och ett lösenord. Dessa uppgifter används för att ge dig ett unikt användarkonto och för att skydda ditt konto genom att bara du har tillgång till det.

Ytterligare personuppgifter som du själv lämnar i samband med registrering av ditt användarkonto är ditt namn, din nuvarande postadress, ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress. När du ställer dig i våra köer behöver du också ange dina önskemål gällande exempelvis bostadsområden och storlek på de lägenheter, parkeringsplatser och förråd du är intresserad av att hyra.

Alla dessa uppgifter används för att vi på Lulebo ska kunna erbjuda dig våra olika kötjänster på ett långsiktigt och säkert sätt. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • administrera, beräkna och skydda din kötid
  • erbjuda dig en bevakningstjänst där du prenumererar på information om lediga objekt som matchar dina önskemål
  • göra det möjligt för dig att lämna intresseanmälningar på lediga objekt
  • erbjuda dig visning av lediga objekt
  • du ska kunna meddela om du är fortsatt intresserad av ett ledigt objekt som du fått visning av
  • skapa och tillhandahålla en historik över dina erbjudanden och svar på erbjudanden

Vi använder också dina uppgifter om vi behöver kontakta dig.

Lulebo samlar inte in och behandlar inte några känsliga personuppgifter utom i samband med en hyresgästs eller blivande hyresgästs ansökan om akut medicinsk förtur. I denna situation behöver Lulebo tillfälligt behandla uppgifter om en persons fysiska hälsa för att kunna bedöma om personen uppfyller kraven för att ha rätt till förtur. Dessa känsliga personuppgifter gallras (raderas eller anonymiseras) antingen en månad efter att förtursansökan avslagits eller, om förtursansökan godkänts, när hyresgästen tecknar ett hyreskontrakt med hjälp av förturen eller, om förturen inte används, allra senast sex månader efter att förtursansökan godkänts.

Rättslig grund för Lulebos personuppgiftsbehandling i dessa situationer och sammanhang
När du registrerar ett användarkonto på Lulebos Mina sidor och ställer dig i någon/några av våra köer behöver du samtidigt lämna ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. När du lämnat ditt samtycke har Lulebo rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna erbjuda dig vissa tjänster även om du inte har något avtal med Lulebo.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter du själv eller en fullmaktshavare som företräder dig lämnar som intressent/sökande för att kunna stå i Lulebos olika köer behandlas bara av Lulebo. Medan du står i Lulebos köer utan att vara hyresgäst lämnar Lulebo inte ut dina personuppgifter till några andra bolag eller organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, vid misstanke om brott eller för att skydda antingen våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Då Lulebo är ett kommunägt bolag lyder både vi och vår verksamhet under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade ”allmänna handlingar” som Lulebo måste lämna ut på begäran. Innan handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Uppgifterna ligger kvar så länge du står i någon av våra köer. Om du inte längre vill stå kvar i kön kan du själv avsluta någon eller alla dina köer. Du kan också själv radera hela ditt användarkonto med alla dina köer och personuppgifter eller begära att vi gör det åt dig.

Om du har frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo.
Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både våra interna riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Dina rättigheter
Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du som personuppgiftslämnare/registrerad rätt att få information om Lulebos integritetspolicy och om vår behandling av personuppgifter både när uppgifterna samlas in och när du själv begär ett registerutdrag. Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning, återkallande av samtycke samt rätt att framföra synpunkter och klagomål på Lulebos behandling av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter här.