Hur länge sparas dina personuppgifter?

Lulebo sparar insamlade personuppgifter under den tid de är relevanta och så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag samt våra åtaganden och förpliktelser mot olika intressenter. Vår verksamhet och vår personuppgiftsbehandling är anpassad efter tillämplig lagstiftning gällande arkivering och bevarande av dokument och alla personuppgifter gallras (raderas eller anonymiseras) löpande i enlighet med denna.

  • De personuppgifter du själv lämnar när du registrerar ett användarkonto på Lulebos Mina sidor och ställer dig i någon av våra köer finns kvar så länge du själv väljer att stå kvar i kön. När du inte längre vill stå i någon av våra köer kan du själv avsluta dem och samtidigt radera dina uppgifter och önskemål.

  • Du kan också själv avsluta ditt användarkonto på Lulebos Mina sidor och samtidigt radera de personuppgifter du har lämnat där. Om du gör detta medan du är hyresgäst kommer du att förlora möjligheten att använda de tjänster som Lulebo tillhandahåller hyresgäster via Mina sidor.

  • Särskilda rutiner gäller för behandling av känsliga personuppgifter som lämnas i samband med en (blivande) hyresgästs ansökan om akut medicinsk förtur. Till exempel gallras (raderas eller anonymiseras) alla personuppgifter antingen en månad efter att förtursansökan avslagits eller, om förtursansökan godkänts, när hyresgästen tecknar ett hyreskontrakt med hjälp av förturen eller, om förturen inte används, allra senast sex månader efter att förtursansökan godkänts.

FAKTARUTA
Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar (raderar eller anonymiserar) allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår gallringsplan.