När du är eller har varit anställd av Lulebo

Information om Lulebos insamling och behandling av personuppgifter i olika situationer och sammanhang

Hur samlar Lulebo in personuppgifter?
I samband med att du lämnar in en ansökan och under rekryteringsprocessens gång får du själv lämna ett antal personuppgifter. Det är alltså du själv som är personuppgiftslämnare och som ansvarar för att den information du lämnar är aktuell och korrekt i detta sammanhang. Under din tid som anställd kan ytterligare personuppgifter lämnas av andra personuppgiftslämnare som exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, företagshälsovården och Kronofogdemyndigheten.

Vilka personuppgifter behandlar Lulebo och varför behöver vi behandla dem?
Lulebo behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra arbetsgivaråtaganden och förpliktelser mot dig som anställd men också för att kunna uppfylla de krav som lagar, förordningar, kollektivavtal, myndigheter och fackliga organisationer ställer på oss som arbetsgivare. Det handlar om grundläggande administration som lönehantering, redovisning av skatt och redovisning till pensions- och försäkringsbolag men också om dina rättigheter, din säkerhet och hälsa och din yrkesmässiga utveckling. Lulebo behandlar till exempel följande av dina personuppgifter:

 • namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, för att kunna skicka information och nå dig vid behov
 • personnummer, för att kunna identifiera en individ i kontakter med andra myndigheter, som vid inbetalning av skatt samt för hantering av pension
 • skattetabell, för att kunna dra och betala in rätt skatt från din lön
 • bank och kontonummer, för att kunna betala ut din lön och andra ersättningar
 • information om närmaste anhörig, om det skulle hända dig något
 • information om barn under 12 år, för att kunna administrera vård av barn och tillfällig föräldrapenning
 • information om närvaro, sjukfrånvaro, semester, vård av barn och annan frånvaro
 • anställningsnummer, nuvarande/tidigare befattningar, arbetsbeskrivningar
 • var du finns organisatoriskt, vilket avtalsområde du tillhör samt vem som är din närmaste chef
 • information om din utbildning, kompetens och tidigare erfarenheter
 • utbildningar som genomförts under din anställningstid
 • finansiell information; kreditkort, utmätning, kreditkortstransaktioner
 • foto för ID06-kort på anställda för att underlätta anställdas kontakter med hyresgäster

Vi behandlar foton och uppgifter om personalens schemaläggning med stöd av intresseavvägning, för att kunna bedriva den dagliga verksamheten på ett effektivt sätt.

Lulebo samlar inte in och behandlar inte några känsliga personuppgifter med undantag av följande situationer:

 • I samband med den årliga lönerevisionen och vid eventuell arbetsrättslig åtgärd behandlar Lulebo personuppgifter som avser medarbetare medlemskap i fackförening.
 • I samband med rehabiliteringsärenden behandlar Lulebo personuppgifter som avser medarbetares hälsa.

Rättslig grund för Lulebos personuppgifts behandling i dessa situationer och sammanhang
Du som anställd/registrerad har ett gällande avtal med Lulebo och Lulebo har därför rätt att behandla de av dina personuppgifter som krävs (inklusive känsliga personuppgifter) för att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden och förpliktelser mot dig i enlighet med de kontrakt och överenskommelser som finns mellan parterna samt för att kunna fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter du själv lämnar som intressent/sökande till den tjänst som rekryteringen avser behandlas bara av Lulebo. Innan du blir anställd lämnar vi inte ut dina personuppgifter till några andra bolag eller organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, vid misstanke om brott eller för att skydda antingen våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

När du blir anställd hos Lulebo hanteras och lagras dina personuppgifter av Lulebo i arbetsgivarens system för personal- och lönehantering. Lulebo lämnar också en del av dina personuppgifter till en extern leverantör som fungerar som personuppgiftsbiträde för personal- och lönehantering. Lulebo lämnar också, vid behov, ut dina personuppgifter till myndigheter och till organisationer som exempelvis bank, försäkringsbolag, arbetsgivarorganisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Då Lulebo är ett kommunägt bolag lyder både vi och vår verksamhet under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade ”allmänna handlingar” som Lulebo måste lämna ut på begäran. Innan handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Lulebo gallrar (raderar eller anonymiserar) allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsplan.

Dina personuppgifter sparas under din anställningstid samt för den tid därefter som krävs enligt lag eller kollektivavtal.

Om du har frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo.
Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både våra interna riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Dina rättigheter
Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du som personuppgiftslämnare/registrerad rätt att få information om Lulebos integritetspolicy och om vår behandling av personuppgifter både när uppgifterna samlas in och när du själv begär ett registerutdrag. Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning, återkallande av samtycke samt rätt att framföra synpunkter och klagomål på Lulebos behandling av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter.