Lulebos hållbarhetsarbete

Keps i publiken

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Verksamheten bygger på de beslut som fattas i kommunfullmäktige och de inriktningsbeslut och policys som ingår i ägardirektivet och i andra styrdokument. Vidare utgår Lulebos verksamhet från självskrivna och grundläggande värderingar om alla människors lika värde och om jämställdhet.

Hållbarhet i tre dimensioner

Lulebo arbetar med hållbarhet i tre dimensioner, både i människornas vardag och på ett långsiktigt, strategiskt sätt. Social hållbarhet är en grundpelare i vårt uppdrag: att tillhandahålla hem för alla samtidigt som vi bidrar till skapandet av en hållbar stad och ett hållbart samhälle. Dessa mål kan vi uppnå tillsammans med våra hyresgäster och i samverkan med andra aktörer i staden. 

  • För Lulebo handlar social hållbarhet om målet att skapa ett gott och tryggt liv och en god livsmiljö för människor i Luleå, nu och i framtiden. Dessa aspekter är också viktiga för att öka attraktiviteten hos Lulebos bostadsområden och på så sätt bidra till vår affärsmässiga framgång.

  • Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god inre och yttre miljö och samtidigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling av samhället genom resurshållning, återanvändning och minskad spridning av skadliga ämnen vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av bostäder och lokaler. Vi ska också följa tillämpliga lagar och föreskrifter och ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär för Lulebo att bolaget ska ha en bra och sund ekonomi för att kunna underhålla sina fastigheter, förbättra sin service och skapa trivsel och trygghet i sina bostadsområden.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo

En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030. Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning. 

Hertsöpiloten är i luften
Under hösten 2021 påbörjades de första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten”. Det handlar om att stärka Lulebos roll inom stadsdelsutveckling på en plats vi idag har vårt största bostadsbestånd. Det är mycket som händer på Hertsön. Just nu satsas det bland annat på ny skola, sporthall och badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett nytt bostadsområde i anslutning till det befintliga området. Detta gör Hertsön till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde för Lulebo och Luleå kommun.

Lulebo vill vara med och, tillsammans med andra lokala aktörer, utveckla platsen utifrån de specifika utmaningar och möjligheter som finns i området. 

Ur ägardirektivet

"Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2040 med nio övergripande mål som omhändertar Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet."

...

"Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen avseende jämställdhetsintegrering."


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos hållbarhetsarbete.

Hertsöpiloten

jfdfjkfj


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsredovisning ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete