Lulebos hållbarhetsarbete

Keps i publiken

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Verksamheten bygger på de beslut som fattas i kommunfullmäktige och på de inriktningsbeslut och policys som ingår i ägardirektivet och andra styrdokument. Lulebos verksamhet utgår också från självskrivna och grundläggande värderingar om alla människors lika värde och om jämställdhet.

Hållbarhet i tre dimensioner

Lulebo arbetar med hållbarhet i tre dimensioner, både i människornas vardag och på ett långsiktigt, strategiskt sätt. Social hållbarhet är en grundpelare i vårt uppdrag: att tillhandahålla hem för alla samtidigt som vi bidrar till skapandet av en hållbar stad och ett hållbart samhälle. Dessa mål kan vi uppnå tillsammans med våra hyresgäster och i samverkan med andra aktörer i staden. 

  • För Lulebo handlar social hållbarhet om målet att skapa ett gott och tryggt liv och en god livsmiljö för människor i Luleå, nu och i framtiden. Dessa aspekter är också viktiga för att öka attraktiviteten hos Lulebos bostadsområden och på så sätt bidra till vår affärsmässiga framgång.

  • Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god inre och yttre miljö och samtidigt verka för en ekologiskt hållbar utveckling av samhället genom resurshållning, återanvändning och minskad spridning av skadliga ämnen vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av bostäder och lokaler. Vi ska också följa tillämpliga lagar och föreskrifter och ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär för Lulebo att bolaget ska ha en bra och sund ekonomi för att kunna underhålla sina fastigheter, förbättra sin service och skapa trivsel och trygghet i sina bostadsområden.

Mer information finns i Lulebos årsredovisningar/hållbarhetsrapporter samt på de olika webbsidor som länkats i faktarutan på denna sida.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo

En positiv utveckling av våra bostadsområden och stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen såväl mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 som mot de globala målen inom Agenda 2030. Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor vill bo och kan leva ett gott liv idag och i framtiden är helt enkelt en viktig förutsättning för denna målsättning. 

Lulebo ska vara den goda grannen

Lulebo är en viktig aktör när det gäller bostadsförsörjning men också när det handlar om stadsdelsutveckling och stadens utveckling som helhet. Även om vi inte bygger och hyr ut alla bostäder själva ska vi vara den goda grannen som samverkar med andra aktörer för att öka stadens attraktivitet. Som god granne bidrar vi till att göra det intressant för andra aktörer att etablera sig och satsa på en verksamhet i Luleå. När det går bra för människorna i våra stadsdelar och när vi kan skapa en positiv utveckling tillsammans med andra aktörer på platsen gynnar det också Lulebos egen affär som kommunalt bostadsbolag. Ett win-win tänk på lokal nivå helt enkelt!

Hertsöpiloten är i luften!

Hertsön är ett av Luleås största bostadsområden sett såväl till ytan som till befolkningsmängden och Lulebo har sitt största bostadsbestånd (exklusive studentlägenheter) på Hertsön. Det händer också en hel del i stadsdelen. Bland annat byggs en ny skola, en sporthall och ett badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett helt nytt bostadsområde i anslutning till det befintliga. Detta gör Hertsön till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde både för Luleå kommun och för Lulebo.

Lulebo har bestämt sig för att vara med i matchen. Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill vi arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Ur ägardirektivet

"Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2040 med nio övergripande mål som omhändertar Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet."

...

"Bolaget har även att omhänderta i tillämpliga delar något eller några av kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna. Utvecklingsområden för innevarande mandatperiod är:

  • Ökad jämlikhet
  • Mer jämställd fördelning av makt och resurser
  • Minskad klimatpåverkan
  • Starkare ekonomi för tillväxt

Bolaget förväntas bidra till en ökad samverkan som ska präglas av affärsmässig samhällsnytta så att både kompetens och utrustning kan tas tillvara och nyttjas mer resurseffektivt för största möjliga nytta."


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos hållbarhetsarbete.

Hertsöpiloten

Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Ladda ner 

Lulebos hållbarhetsrapport ingår som en del i den årliga årsredovisningen.

Ladda ner våra årsredovisningar/hållbarhetsrapporter och läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.