Ny kulvert för värme och varmvatten till bärstigarna

Befintlig kulvert som betjänar Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen med värme och varmvatten är uttjänad och behöver bytas ut. Arbetet inleds den 15 maj på Åkerbärsstigen. Etapp 2 utförs under sommaren och etapp 3 under senhösten 2023.

Därför kommer grävningsarbeten som beräknas pågå maj - oktober 2023 utföras. De sker gårdsvis på dessa adresser, både på asfalterade ytor och gräsytor. Alla entréer till hus och tvättstugor med mera är tillgängliga under hela entreprenaden. Däremot kan det tidvis vara problem med biltrafik framför en del entréer.

520 meter kulvert byts ut
Totalt handlar det om 520 meter befintlig markförlagd kulvert som ska bytas ut. Med hjälp av en entreprenör ska det grävas schaktgravar inom kvarteret Bärplockaren (Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen). Schaktgravar grävs på asfalterade ytor samt gräsytor i anslutning till husen.

I schaktgravarna förläggs ny kulvert som betjänar husen med tappvatten (kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation), samt varmvatten till radiatorerna.

Avbrott i vattentillförsel
När nya kulverten är redo kopplar vi in den på den gamla befintliga kulverten i anslutning till husen, den gamla och befintliga kulverten rivs och fraktas bort. När kulverten är inkopplad sker ett avbrott på tappvatten och varmvatten, dvs det kommer inte gå att använda kranar i lägenheter och det kommer inte ligga på värme i radiatorer. När tappvattenkulverten är inkopplad kan systemen användas omgående. Systemet för varmvatten, som betjänar radiatorerna behöver återfyllas, avluftas och injusteras innan användning. Avbrott för detta återkommer vi med när en entreprenör är upphandlad och en tidplan är klar.

  • Information lämnas till de boende innan arbetet påbörjas.

Återställning av markytor 2024
När den nya kulverten är lagd till rätta fyller vi igen schaktgravarna. Återställning av markytskikt sker 2024. Gräsytor och belysningsstolpar kopplas in och marken hårdgörs till en klassning som medger biltrafik.

Information till hyresgäster

2023-10-31: Information om projektstatus till boende på Smultron-, Hallon- och Åkerbärsstigarna

2023-05-08: Information om ny kulvert till boende på Åkerbärs-, Hallon-  och Smultronstigen

Kortfakta

Projektet planeras pågå maj-oktober 2023. Återställning av markytor slutförs 2024.


Berör Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen på Hertsön.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare Lars Henriksson via e-post.