Lulebos personuppgiftsbehandling gällande andra intressenter

Information om Lulebos insamling och behandling av personuppgifter i olika situationer och sammanhang

Denna sida beskriver Lulebos insamling och behandling av personuppgifter som tillhör andra intressenter än Lulebos (blivande) hyresgäster och medarbetare.

Externa leverantörer som utför eller har utfört arbete för Lulebos räkning

Lulebo samlar in och behandlar personuppgifter som tillhör medarbetare hos externa leverantörer som utför eller ska utföra olika typer av arbeten för Lulebos räkning för att kunna lämna ut nycklar och taggar som ger tillgång till lägenheter och lokaler i Lulebos bestånd. Personuppgiftslämnare är huvudsakligen de externa leverantörernas arbetsledare som fungerar som nyckelansvariga och som förser Lulebo med en lista på alla de medarbetare som behöver nycklar och taggar. De personuppgifter som lämnas är namn, personnummer och telefonnummer. Lulebo registrerar de externa leverantörernas medarbetare i relevanta system för att kunna ge dem rättighet att hämta ut och använda nycklar. Medarbetarna besöker sedan själva Lulebos kundcenter för att kvittera ut nycklar och taggar.

Den rättsliga grunden för Lulebos personuppgiftsbehandling i detta sammanhang är avtal då Lulebo alltid har avtal med de externa leverantörerna.

Föreningar och organisationer som ansöker om sponsringsmedel

Kontaktperson namn, titel, telefonnummer och e-post. Personuppgiftslämnare är antingen kontaktpersonen själv eller den person som för föreningens/organisationens räkning fyller i och lämnar in ansökan.

Den rättsliga grunden för Lulebos personuppgiftsbehandling i detta sammanhang är samtycke. Personen som fyller i och lämnar in en ansökan om sponsring behöver samtidigt lämna sitt samtycke till vår behandling av de personuppgifter som lämnas. När samtycke har lämnats har Lulebo rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna erbjuda vissa tjänster även om den berörda personen inte har något avtal med Lulebo.

Enskilda personer som själva kontaktar Lulebo eller medverkar i olika sammanhang

När en enskild person kontaktar Lulebo via e-post eller sociala medier eller anmäler sig för att delta i ett event eller en tävling eller när personen beställer Lulebos nyhetsbrev eller information inför ett kommande lägenhetssläpp behöver denne samtidigt lämna sitt samtycke till vår behandling av de personuppgifter som lämnas. När du skickar e-post till Lulebo hanterar vi innehållet i enlighet med vår e-postpolicy.

Lulebo kan också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. Det kan då handla om text (till exempel intervjuer), bild (foto och rörligt) samt ljudupptagningar. Även i dessa sammanhang behöver de medverkande personerna lämna sitt samtycke till Lulebos behandling av deras personuppgifter.

Den rättsliga grunden för Lulebos personuppgiftsbehandling i detta sammanhang är alltså samtycke. När samtycke har lämnats har Lulebo rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna erbjuda vissa tjänster även om den berörda personen inte har något avtal med Lulebo.

Vem har tillgång till personuppgifter som behandlas av Lulebo i enlighet med ovanstående?
Lulebo lämnar inte ut ovan nämnda personuppgifter till några andra bolag eller organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, vid misstanke om brott eller för att skydda antingen våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Då Lulebo är ett kommunägt bolag lyder både vi och vår verksamhet under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade ”allmänna handlingar” som Lulebo måste lämna ut på begäran. Innan handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Lulebo gallrar (raderar eller anonymiserar) allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsplan.

Om du har frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både våra interna riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Dina rättigheter
Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du som personuppgiftslämnare/registrerad rätt att få information om Lulebos integritetspolicy och om vår behandling av personuppgifter både när uppgifterna samlas in och när du själv begär ett registerutdrag. Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning, återkallande av samtycke samt rätt att framföra synpunkter och klagomål på Lulebos behandling av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter.