När du söker arbete hos Lulebo

Information om Lulebos insamling och behandling av personuppgifter i olika situationer och sammanhang

Hur samlar Lulebo in personuppgifter?
När Lulebo på egen hand (utan att anlita ett externt rekryteringsföretag) rekryterar nya medarbetare och du lämnar in en ansökan får du själv lämna ett antal personuppgifter. Det är alltså du själv som är personuppgiftslämnare och som ansvarar för att den information du lämnar är aktuell och korrekt i detta sammanhang.

Vilka personuppgifter behandlar Lulebo och varför behöver vi behandla dem?
I samband med rekrytering samlar Lulebo in och behandlar följande personuppgifter för att granska och utvärdera dig som sökande mot Lulebos behov, krav och kriterier för den berörda tjänsten:

  • Information om dig och dina kontaktuppgifter: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
  • Information om din kompetens och dina tidigare erfarenheter: utbildning och erfarenheter samt nuvarande och tidigare arbetsgivare, anställningar, roll- och arbetsbeskrivningar

Lulebo frågar inte efter några privata personuppgifter i samband med ansökningsfasen i våra rekryteringar. Du som sökande/registrerad väljer själv hur du i din ansökan presenterar dina personuppgifter och om du vill eller inte vill inkludera ytterligare uppgifter som exempelvis familjesituation, fritidsintressen, foto etc.

Lulebo samlar inte in och behandlar inte några känsliga personuppgifter i samband med rekryteringar.
För vissa typer av befattningar gäller dock att precis på slutet av rekryteringsprocessen, efter intervjuer och tester men innan en utvald sökande erbjuds en anställning kan denne behöva komplettera sin ansökan med ytterligare personuppgifter i form av exempelvis registerutdrag från polisen och/eller hälsointyg av olika slag.

Rättslig grund för Lulebos personuppgifts behandling i dessa situationer och sammanhang
När du lämnar din ansökan lämnar du också ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen och Lulebo har därmed rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att bolaget ska kunna granska och utvärdera de olika kandidaterna i en rekryteringsprocess även om dessa personer inte har något avtal med Lulebo.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter du själv lämnar som intressent/sökande till den tjänst som rekryteringen avser behandlas bara av Lulebo. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag eller organisationer om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, vid misstanke om brott eller för att skydda antingen våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Då Lulebo är ett kommunägt bolag lyder både vi och vår verksamhet under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade ”allmänna handlingar” som Lulebo måste lämna ut på begäran. Innan handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Om inget annat överenskoms mellan dig som registrerad/sökande och Lulebo så raderas dina ansökningshandlingar och personuppgifter efter avslutad rekrytering i enlighet med vår gallringsplan.

Om du blir erbjuden och accepterar en anställning hos Lulebo sparas dina handlingar och personuppgifter i Lulebos system för personal- och lönehantering.

Om du har frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo.
Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både våra interna riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Dina rättigheter
Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du som personuppgiftslämnare/registrerad rätt att få information om Lulebos integritetspolicy och om vår behandling av personuppgifter både när uppgifterna samlas in och när du själv begär ett registerutdrag. Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning, återkallande av samtycke samt rätt att framföra synpunkter och klagomål på Lulebos behandling av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter.