Så går det till - från kö till kontrakt

Toppbild webben om att registrera sig från 15 årsdagen.

Från och med den dag du fyller 15 år är du välkommen att registrera dig som sökande i Lulebos köer. Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.

I den här sektionen av hemsidan hittar du information om alla lediga objekt i Lulebos bestånd samt information om hur Lulebos kösystem och uthyrningsprocess fungerar. Följ länkarna för mer detaljerad information om de olika stegen i processen.

Här hittar du information om alla objekt som för tillfället är lediga och tillgängliga för intresseanmälan:

Så här fungerar Lulebos kösystem och uthyrningsprocess

Alla är välkomna att ta del av information om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd, men för att kunna anmäla intresse för lediga objekt samt för att bli aktuell för kontraktsskrivning behöver du vara registrerad i någon av lägenhetsköerna och/eller parkeringsplatskön och förrådskön som alla ingår i tjänsten Mina sidor.

Registrera dig på Mina sidor för att börja samla köpoäng och för att anmäla intresse för lediga objekt

Lulebo har fyra olika köer; en kö för studentlägenheter, en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus), en kö för alla parkeringsplatser samt en kö för förråd. Från och med den dag du fyller 15 år är du välkommen att registrera dig som sökande i Lulebos köer. Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum. Poängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer. Läs mer om hur du registrerar dig.

Det kostar inget att stå i Lulebos köer men du behöver vårda din kötid

För att behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng måste du varje år logga in på Mina sidor. När du är inloggad har du möjlighet att uppdatera dina inställningar och önskemål för de köer du registrerat dig i. Passa också gärna på att samtidigt se över och, vid behov, uppdatera din kontaktinformation, framför allt din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Då missar du ingen information från Lulebo. Läs mer om Lulebos köregler.

Alla lediga objekt publiceras på Lulebos hemsida

Lulebos lägenhetsförmedling publicerar löpande information om lediga objekt på hemsidan samt tar emot intresseanmälningar och svarar på frågor under hela uthyrningsprocessen.

  • Lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd publiceras på vardagar och ligger därefter ute, tillgängliga för intresseanmälningar, under 3 dygn (arbetsdagar). Nyproducerade lägenheter kan publiceras med längre tid för intresseanmälan.
  • I vissa fall kan ett hyresobjekt läggas ut för intresseanmälan enligt först-till-kvarn-principen (direktbokning). Då ligger objektet ute tills ett visst antal intresseanmälningar har gjorts eller tills en viss tid har passerats. Därefter tas objektet bort från hemsidan och är inte längre tillgängligt för intresseanmälan. Dessa objekt publiceras alltid på vardagar mellan kl 09.00-10.00.
  • Lägenheter som finns tillgängliga för korttidsuthyrning publiceras inte bland de vanliga lediga lägenheterna eftersom tilldelningen av kontrakt inte sker via Lulebos lägenhetskö utan enligt först-till-kvarn-principen. I stället informerar vi, på den här sidan, om bostadsområden och adresser där vi för närvarande har lediga lägenheter och uppmanar intresserade att kontakta Lulebos Kundcenter för mer information om vad som finns tillgängligt och vilka kontraktstider objekten kan ha.

Prenumerera på info om lediga lägenheter som matchar dina önskemål

Du kan välja att utnyttja den bevakningstjänst som finns på Mina sidor för att prenumerera på information om när lägenheter som matchar dina önskemål finns lediga. Lulebo kan inte garantera att sådan information alltid kommer fram – du måste själv se till att din e-postadress är uppdaterad samt hålla koll på vilka objekt som är lediga och lämna dina intresseanmälningar i tid.

Gör intresseanmälan för de objekt du kan tänka dig att hyra

Du kan ha maximalt tre (3) intresseanmälningar per objektstyp samtidigt, välj därför bara de objekt du verkligen är intresserad av. Så länge objekten är publicerade på Lulebos hemsida kan du själv ta bort dina intresseanmälningar om du hittar objekt som är mer intressanta. Dina intresseanmälningar tas också bort automatiskt när ett hyreskontrakt för det aktuella objektet har tecknats med en annan intressent. Klicka här för mer information om hur du gör eller tar bort dina intresseanmälningar.

Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella objektet innan man gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyreskontrakt. Här hittar du mer information om våra allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd.

Lulebos allmänna uthyrningsvillkor

Lulebo är till för alla och våra lägenheter hyrs ut baserat på kötid – inte baserat på vem du är eller var du jobbar. Det är förstås ändå viktigt att säkerställa att varje ny hyresgäst kommer att kunna betala hyran och därför har Lulebo ett villkor att blivande hyresgäster ska ha god ekonomi. Andra villkor för uthyrning är att den blivande hyresgästen måste ha fyllt 18 år, ha goda referenser från tidigare hyresvärdar samt vara utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo. En hyresgäst som hyr lägenhet hos Lulebo behöver också ha en gällande hemförsäkring. Läs mer om Lulebos allmänna uthyrningsvillkor samt om särskilda villkor för årgångshus, trygghetsboenden, studentbostäder, parkeringsplatser och förråd .

Akut medicinsk förtur

Förtur på grund av akuta medicinska skäl kan sökas av personer som akut har drabbats av bestående rörelsehinder och som därför inte längre klarar att gå i trappor. Förtursansökningar (endast akut medicinsk förtur) handläggs av Lulebos Kundcenter. Förtur till parkeringsplatser och förråd beviljas inte. Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Visning av lägenheter, parkeringsplatser och förråd

När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) intressenter som har mest köpoäng visning av lägenheten, parkeringsplatsen eller förrådet. Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar lägenheten, parkeringsplatsen (endast garage och carport) eller förrådet. Tid för visning bokas av intressenten i direkt kontakt med den nuvarande hyresgästen. Parkeringsplatser med motorvärmarstolpe utomhus får intressenten själv besöka och vi rekommenderar att du tar dig tid att göra detta och kanske även provar parkera din bil på den aktuella platsen så du vet att den fungerar som du vill innan du tackar ja. Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning. Läs mer om visningserbjudanden från Lulebo.

Svara i tid för att inte bli spärrad från möjligheten att lämna nya intresseanmälningar

Efter visningen måste du logga in på Mina sidor och svara Lulebo JA om du fortfarande är intresserad eller NEJ om du inte längre är intresserad av det aktuella objektet. Detta gäller även om du valde att inte gå på visningen.

Du får svara NEJ hur många gånger som helst, men om du vid tre (3) tillfällen inte alls svarar innan den tidsgräns som angavs i samband med visningserbjudandet har passerats blir du spärrad under tre (3) månader från möjligheten att lämna intresseanmälningar på lediga objekt. Läs mer om visningserbjudanden från Lulebo.

Erbjudande om hyreskontrakt

Uthyrning av Lulebos lägenheter sker baserat på köpoäng. Det innebär att den intressent som har längst kötid och som efter visning har svarat JA på frågan om fortsatt intresse för lägenheten och som dessutom uppfyller Lulebos villkor för uthyrning av lägenheter blir den person som Lulebos lägenhetsförmedling gör en sista kontroll på avseende ekonomi, referenser och skötsamhet. Om kontrollen går bra och inga anmärkningar finns blir denna person kontaktad av Lulebos lägenhetsförmedling med ett erbjudande om hyreskontrakt.

Uthyrning av Lulebos parkeringsplatser och förråd sker också baserat på köpoäng och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet eller huset. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats/förråd. Läs mer om hur det går till när Lulebo erbjuder hyreskontrakt.

Byte av bilplats med motorvärmarstolpe - tidigast 6 månader efter tecknade av hyreskontrakt

En hyresgäst som tecknat hyreskontrakt för en bilplats utomhus och med motorvärmarstolpe måste ha hyrt och betalat för bilplatsen under minst sex (6) månader innan byte till annan bilplats med motorvärmarstolpe kan godkännas (nya regler från 1 oktober 2018). Om hyresdebitering för nästkommande månad redan har skett, skrivs kontraktet för den nya bilplatsen med start från och med månaden därpå.

Parkeringsplatser och förråd ingår inte i lägenhetsbyten. Läs mer om byten av bilplatser utomhus.

Lägenhetsbyte - ansök om tillstånd

Ett lägenhetsbyte mellan två eller fler hyresgäster med förstahandskontrakt kan genomföras om bytet godkänns såväl av Lulebo som av eventuella andra involverade hyresvärdar. Möjligheten att byta lägenhet gäller bara för lägenheter med hyresrätt och enligt hyreslagen måste bytesparterna ha betydande skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Andrahandsuthyrning – ansök om tillstånd

Om en kontraktsinnehavare under en tid behöver bo någon annan stans än i sin hyreslägenhet kan denne i vissa fall hyra ut lägenheten i andra hand. Man måste dock alltid ha Lulebos tillåtelse att hyra ut sin lägenhet och enligt hyreslagen krävs betydande skäl för att få tillstånd till andrahandsuthyrning.

Otillåten andrahandsuthyrning, utan tillstånd från vare sig Lulebo eller Hyresnämnden, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet. Detsamma gäller om tillståndet grundats på oriktiga uppgifter.

Tänk på att den som har hyreskontrakt med Lulebo alltid är fullt ansvarig för hyresinbetalningar, störningar, skadegörelse etc, även under den tid som lägenheten är uthyrd i andra hand. Det är därför viktigt att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt som reglerar vad som gäller mellan parterna inklusive hur hyresinbetalningar från andrahandshyresgästen till förstahandshyresgästen ska skötas. Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Överlåtelse – ansök om tillstånd

Hyresrätten till en lägenhet får inte överlåtas från kontraktsinnehavaren till en annan person utan Lulebos tillstånd, men om kontraktsinnehavaren inte längre själv ska använda sin lägenhet kan denne ansöka hos Lulebo om överlåtelse av hyresrätten. Den person som kontraktsinnehavaren önskar överlåta hyresrätten till måste vara en närstående; det vill säga en make/maka/partner eller en nära släkting, som exempelvis ett barn, till kontraktsinnehavaren. För överlåtelse krävs också att kontraktsinnehavaren och den nya tilltänkta hyresgästen är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under minst de tre (3) senaste åren. Läs mer om vilka villkor som gäller och ladda ner ansökningsblankett.

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd görs antingen med e-signering eller skriftligt och är alltid bindande. Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet:

  • För lägenhet gäller tre (3) månaders uppsägningstid
  • För studentlägenhet gäller en (1) månads uppsägningstid
  • För parkeringsplatser och förråd gäller tre (3) månaders uppsägningstid

När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid. Läs mer om detta och ladda ner uppsägningsblanketter

Ledigt just nu


Tillgängliga förrådstyper

  • T1 Förråd bestående av stålnät. Hyresgäst har eget hänglås.
  • T2 Förråd av robustare stålnät. Hyresgäst har eget hänglås.
  • T3 Förråd med väggar av trämaterial och med enklare dörr. Låsanordning varierar.
  • T4 Förråd med betongväggar och innerdörr. Låskolv med nyckel.

Ledigt för korttidsuthyrning

När möjlighet finns erbjuder Lulebo korttidsuthyrning av lägenheter på olika bostadsområden till såväl privatpersoner som företag.

Intresserad? Kontakta oss för mer info!
Frågor om lediga lägenheter, villkor, regler, visning och kontraktsskrivning besvaras av Lulebos Kundcenter.


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer detaljerad information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ladda ner

Ladda ner våra översikter med kortfattade beskrivningar av uthyrningsprocessen för lägenheter samt för parkeringsplatser och förråd.


Om Lulebos lägenhetskö

Under hösten 2016, som ett resultat av ett politiskt beslut i Luleå kommun, flyttades Lulebos lägenhetskö och -förmedling till den nystartade kommunala bostadsförmedlingen; Bostad Luleå. Från hösten 2016 och fram till och med december 2020 skötte Bostad Luleå både lägenhetskö, lägenhetsförmedling och beslut om akut medicinsk förtur för Lulebos räkning.

I samband med årsskiftet 2020/2021 lades Bostad Luleå ner och verksamheten flyttade tillbaka, hem till Lulebo. Det första lägenhetssläppet för lediga studentlägenheter skedde den 4 januari 2021. Det första lägenhetssläppet för övriga lediga lägenheter skedde den 11 januari 2021. 


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt.