Lulebo

Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Från 1 juli 2019 gäller en ny utökad tobakslag i Sverige. Den innebär att det är förbjudet att röka på offentliga platser som till exempel lekplatser, uteserveringar och utanför entréer till affärer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.


Rökförbudet gäller nu även
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.
Textkälla

Foklhälsomyndigheten, läs mer på deras webbplats.

LÄNK


Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag.

På deras webbplats kan du läsa mer om de nya reglerna och rökförbudet.

LÄNK


Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter),
  • röka örtprodukter,
  • använda e-cigarretter,
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Bestämning av det rökfria området

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att:

- öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen,
- minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Dessa syften ska man ta hänsyn till när man tolkar de nya bestämmelserna om rökförbud – exempelvis hur långt det rökfria området sträcker sig vid en entré. Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.