Lulebo

Sponsring

Lulebo är alla Luleåbors eget bostadsföretag. Vi finns till för alla, oavsett ursprung, ålder eller inkomst, och vi arbetar för att tillhandahålla bra bostäder i de flesta delar av Luleå, där medborgarna vill bo.


Aktiva föreningar i våra bostadsområden bidrar till meningsfull fritid

En viktig beståndsdel i boendet är att man ska kunna känna sig trygg och trivas där man bor och därför är det naturligt för Lulebo att också arbeta för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och social gemenskap i våra bostadsområden. Ett sätt för Lulebo att bidra till detta är genom sponsring av föreningar och aktiviteter inom idrott, fritid och kultur.


Tydlig policy och fungerande rutiner borgar för rättvisa

Lulebo har en tydlig policy och väldefinierade, fungerande rutiner för hantering av bolagets sponsring. Fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet men vi ser också att elitlagen, exempelvis inom både hockey och basket, är en förutsättning för bredd, för barn- och ungdomsverksamhet och för fortsatta framgångar inom samma idrotter. Självklart strävar vi också efter ett rättvist stöd till sport-, fritids- och kulturaktiviteter, för både tjejer och killar.


Lulebos policy för sponsring

Inom Lulebo ska sponsring ske på affärsmässiga grunder och till ömsesidig nytta för två eller fler parter. Sponsringsinsatserna ses som en del i verksamhetens uppdrag och ingår som en del i företagets marknadskommunikation.


Syfte och inriktning

Lulebo vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Företaget har allt att vinna på ansvarstagande i bostadsområden där ägande finns, och i dess närområden. Sponsring stärker varumärket både internt och externt.

Grunden för sponsring är ett tydligt engagemang för en meningsfull fritid och ett stort ansvarstagande för boendemiljö, individens trygghet, och allas rätt till delaktighet. Fokus är barn och ungdomsverksamhet.

Sökande kan vara föreningar och organisationer inom idrott och kultur. Det är viktigt att beakta hyresgästperspektivet, både befintliga men även potentiella hyresgäster.

Ansökan och rutiner

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring. Läs igenom innehållet på den här webbsidan innan ni fyller i er ansökan.
Klicka här för att hämta vårt formulär för ansökan om sponsring.


I ansökan ska verksamhet, projekt eller evenemang som ni söker sponsring för beskrivas. Det ska framgå vilka aktiviteter ni planerar och vilka mål ni har, samt tidsperiod och hur ni verkar för att främja jämställdhet och integration, samt på vilket sätt ni arbetar för att motverka toppning inom idrotten. För att vi ska behandla en ansökan krävs att den är komplett ifylld.


Ansökan skickas till:
Lulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 LULEÅ

Märk kuvertet Sponsringsansökan.

Skriftligt beslut meddelas per e-post eller post till den kontaktperson som anges i er ansökan.


Beslut om sponsring tas två gånger per år:

Från januari – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 november.

Från maj – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars.

Förutsättningar för Lulebos sponsring:
 • Stöd till idrott och/eller kulturverksamheter.
 • Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas.
 • Integrationsinsatser välkomnas.
 • Aktiviteter ska ske inom kommunen där vi har verksamhet.
 • Organisationen/föreningen ska dela Lulebos värdegrund om allas lika värde.
 • Avtal om sponsring ska ske skriftligen, eventuell reklamskatt och andra avgifter ska inkluderas och specificeras i totalbeloppet.
 • Årlig uppföljning och utvärdering ska ske, både ekonomiska och verksamhetsmässigt.
 • I avtalet ska tydligt framgå om det är ordinarie verksamhet, arrangemang, projekt m.m.
 • Verksamheten ska präglas av öppenhet och tåla granskning.
 • Sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning.
 • Ansökningar redovisas och beslutas i styrelsen.
 • Verksamheten ska verka för en drogfri miljö.

Lulebo sponsrar inte:
 • Politiska eller religiösa organisationer.
 • Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö.
 • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
 • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • Enskilda idrottsmän, personer, artister.