Lulebo

Ny bilplatshyra

Från 1 januari 2018 införs nya hyror för bilplatser inom Lulebos bestånd. I en del fall sker ingen justering. Samtidigt ges möjlighet till anpassning för elbilar.

Lulebo har alltsedan 2010 inte genomfört en samlad genomlysning av hyresnivåerna för olika typer av bilplatser i de olika bostadsområdena. En kartläggning har därför genomförts under hösten 2017.

Genomlysningen pekar på att hyressättningen spretar. Det finns skillnader som inte är motiverbara eller rättvisa. Likaså att hyresnivåerna inte har utvecklats i takt med vare sig andra fastighetsägares nivåer eller prisindex.

Vi har därför fastställt en ny modell för hyressättningen samt gjort korrigering av hyrorna. Information om förändringarna har lämnats till Hyresgästföreningen.

Den nya modellen för hyressättning av olika typer av bilplatser grundar sig bl.a. på följande parametrar: Lokalisering - centrumhalvön eller inom och utanför tätort, typ av bilplats samt typ av strömförsörjning.

Nya hyror

Klicka på aktuell länk utifrån var du bor för att ladda ner dokumentet.

Nya hyror centrumhalvön och/eller vid nyproduktion
Centrala Luleå/nyproduktion


Nya hyror inom tätort
Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad, Hertsön, Kallkällan, Knöppelåsen, Lerbäcken, Lulsundsberget, Malmudden, Mjölkudden, Porsön, Skurholmen, Tunastigen, Örnäset, Östermalm.


Nya hyror utanför tätort
Antnäs, Råneå, Sunderbyn.

Kontinuerlig ström

Ny avgift för kontinuerlig ström (6A, påslagen hela tiden) från 1 januari 2018 blir 350 kr/månad, där detta är valbart. Hyra för bilplatsen tillkommer. Lulebo strävar efter att samtliga bilplatser ska förses med motorvärmarstyrning eller individuell mätning, vilket är rättvisare för hyresgästen och fördelaktigare ur miljösynpunkt.

Nuvarande avtal som har tecknats av hyresgäst för kontinuerlig ström har nio (9) månaders uppsägningstid. Lulebo erbjuder de som önskar säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid räknat från nästa månadsskifte. Därefter sker övergång till motorvärmarstyrning. Erbjudandet gäller till 2017-12-31. Kontakta Kundcenter på tel. 0920-23 67 00 för uppsägning.

  • Där så är möjligt erbjuder Lulebo hyresgästen att erhålla kontinuerlig ström (6 A) i syfte att ladda elfordon, eventuell anpassning bekostas av hyresgästen.
  • På hyresavin för januari 2018 (kommer i december 2017) visas er nya bilplatshyra.

PUBLICERAD 2017-11-17. UPPDATERAD 2017-11-29.