Mellanmål och frukost för piggare, gladare barn som lyckas i skolan

Pratbubbla

Under läsåret 2023/2024 och inom ramen för vårt utvecklingsarbete Hertsöpiloten samverkar Lulebo med två av skolorna på Hertsön i en gemensam satsning som syftar till att skapa bättre förutsättningar för barnens välmående och skolprestationer.

Mellanmål och Studiestuga – en samverkan mellan Ängskolan och Lulebo

Under läsåret 2023/2024, med start på onsdag den 11 oktober, kommer Ängskolan att erbjuda mellanmål till alla elever i åk 4–6 som deltar i skolans Studiestuga på onsdagar mellan kl 14:00 -14:40.

Frukost måndag och fredag – en samverkan mellan Hertsöskolan och Lulebo

Under läsåret 2023/2024, på måndagar och fredagar mellan kl 07:30-08:30, kommer Hertsöskolan att erbjuda alla elever i åk 4–9 frukost. Premiärfrukosten serveras i Hertsöskolans matsal på måndag den 9 oktober kl 07:30-08:30.

Läs och lyssna på mediernas reportage från premiärfrukosten!

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum.

Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill Lulebo arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjades de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet Hertsöpiloten och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.

"Stabil grogrund" - med barn och unga i fokus

Under det inledande arbetet med Hertsöpiloten (2021-2022) startade Lulebo aktiviteter inom ett fokusområde som kallas Stabil grogrund.

Barnen är vår framtid och de är, helt naturligt, särskilt i fokus i vårt utvecklingsarbete inom Hertsöpiloten.

Lulebos ambition är att på olika sätt bidra till en bra uppväxtmiljö för barn och unga i våra bostadsområden för att de ska kunna se goda möjligheter att bygga ett framtida gott liv på platsen.

Här kan du läsa mer om detta

Mer om Hertsöpiloten

Ytterligare tre fokusområden och aktiviteter är också på gång inom Hertsöpiloten:

  • Trygga, trivsamma kvarter (ökad trivsel och trygghet)
  • Jag är med! (fler i sysselsättning)
  • Hållbar, attraktiv stadsdel (platsens attraktivitet på kort och lång sikt).

Under 2022 och 2023 har Lulebo genomfört flera olika typer av dialoger, både enskilda och bredare, med lokala aktörer och intressenter på Hertsön (föreningar, företag, kommunala verksamheter och privatpersoner). 

Vi har också påbörjat iordningställandet av en ny mötesplats (f d Servus) på Domherregränd 5 på Hertsön. Uppstart av verksamhet för Hertsöborna planeras till hösten 2023.


Läs mer