Markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken

Bildtext saknas

Under hösten 2022 utförs kontroll av avlopps- och dagvattenledningarna på Klapphällstigen i Råneå. En spolbil kommer att röra sig i området, samtidigt filmas dagvattenledningarna.

Vi ska även utföra mätning av höjdsättning gällande markytor, mätning görs med hjälp av drönare.

Anledningen till undersökningarna är att vi under 2023-2024 planerar för markarbeten med avsikt att tjälsäkra marken. Innan vi vidtar dessa åtgärder måste vi säkerställa att ledningsnätet är i fullgott skick.

Skulle genomspolning och filmning visa att det finns behov av att byta ut ledningsnätet (helt eller delvis) gör vi det i samband med att vi schaktar och tjälsäkrar ytorna.

Förutom markarbeten kommer det att bytas tegel på delar av fasaderna.

Tillför platser för elbilsladdning
Dessa arbeten berör även en del parkeringsytor som ska schaktas. I samband med att vi tjälsäkrar parkeringsytorna iordningställer vi även ett antal platser för laddning av elbilar.

Mätning av höjdsättning på gårdarna
För att säkerställa att vi får rätt avrinning från byggnaderna till dagvattenbrunnarna ska vi tillse att höjdsättningen på gårdarna är rätt, mätning utförs med hjälp av drönare hösten 2022. Även takavvattningen ska anslutas till dagvattensystemet. Att fastigheter har bra takavvattning är viktigt för att förhindra att regnvatten och smältvatten bidrar till att det uppstår fuktskador på husets tak eller fasader.

Information till hyresgäster

2023-06-20: Information fasadjobb och mark 2024

2022-09-08: Information till Lulebos hyresgäster om förestående markarbeten


Utförandeplan

Berör: Klapphällstigen i Råneå

Arbetet utförs enligt följande: Förstudier utförs hösten 2022. Under 2024 planerar vi att utföra markarbeten. Gällande markjobb med avsikt att tjälsäkra marken som vi har informerat om flyttas det till 2024. Anledningen är att vi samordnar arbeten med Lumire och Luleå kommun. De har planerat in markarbeten under 2024 som delvis berör Lulebos mark på Klapphällstigen. 


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.