Lulebo och Rädda Barnen fortsätter sitt samarbete för ett Hertsön på lika villkor

Bildtext saknas

Sedan 2021 har Lulebo bidragit till att möjliggöra uppstart och etablering av Rädda Barnens verksamhet, På Lika Villkor, på Hertsön i Luleå. Nu förlängs samarbetet ytterligare ett och ett halvt år. Ambitionerna för området är långsiktiga och går i linje med, samt förstärker det pågående projektet, Hertsöpiloten, inom Lulebo.

- Att vi får vara med och fortsatt stötta Rädda Barnen i deras arbete på Hertsön känns mycket bra, vi drar kloka lärdomar tillsammans och har redan sett goda effekter av deras olika genomförda aktiviteter på området säger Ulrika Enbom Karlsson, Hållbarhetsansvarig på Lulebo AB och projektledare för Hertsöpiloten.

Unga lokala aktörer på området medverkar

Rädda Barnens aktiviteter på Hertsön inom ramen för samarbetet består bl.a av tjej- och killforum och studiestöd för ungdomar i högstadiet samt ledarskapsprogram för äldre ungdomar på området.

- Vi har sedan start fokuserat på relationsbyggande och behovskartläggningar med unga och lokala aktörer på området för att kunna initiera och utforma relevanta aktiviteter som möter behoven. Stödet från Lulebo betyder att vi kan fortsätta arbeta med att stärka demokrati och egenmakt bland unga på Hertsön. Det är så otroligt viktigt att vi är flera som kan kroka arm och hjälpas åt i arbetet med att stötta och stärka barn och unga, säger Nettan Öhrvall, en av Rädda Barnens tre processledare inom På Lika Villkor på Hertsön.

Barn och ungas livsvillkor prioriteras

- Att värna om barn och ungas livsvillkor är oerhört viktigt, vi arbetar med denna målgrupp i många olika typer av samarbeten i Luleå, det är en prioriterad grupp i vårt sociala engagemang. Därför känns det verkligen kul att vi kan jobba vidare i detta samarbete med Rädda Barnen på Hertsön säger Erik Öhrling, VD på Lulebo AB.

- Partnerskap tillsammans med uthållighet skapar goda förutsättningar för att göra skillnad Det fortsatta samarbetet och förtroendet från Lulebo betyder mycket för oss. Det innebär att vi är fler som vill åt samma håll vilket bidrar till lokal kraft för utveckling och förändring. Vi är också glada om ännu fler aktörer vill ansluta till det här viktiga arbetet, säger Ylva Löwenborg, regionchef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen och Lulebo vill genom samarbetet tillsammans skapa positiva långsiktiga effekter för barn och unga på Hertsön. Syftet är också att mildra effekterna här och nu av den situation många unga på Hertsön påverkas av idag till följd av rivning och nybyggnation av skola, fritidsgård, sporthall och bibliotek där flera naturliga mötesplatser försvinner.

Bakgrundsfakta

Hertsöpiloten är ett långsiktigt utvecklingsarbete inom Lulebo med fokus på social hållbarhet. Här vill bolaget utveckla sin roll som stadsdelsutvecklare i samverkan med människorna i området och andra aktörer som verkar på platsen. Hertsön är pilotområde för denna satsning där Lulebo vill vara med och bidra till en positiv utveckling genom att testa nya arbetssätt och samverkansformer. Hertsön är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde både för Lulebo och för Luleå som stad utifrån allt som pågår och planeras i stadsdelen de kommande 10-15 åren, därför är det naturligt att börja just här.

Samarbetet med Rädda barnen är en del av fokusområdet ”Stabil grogrund” inom Hertsöpiloten. Läs mer om andra aktiviteter som sker inom detta fokusområde här.

På Lika Villkor är en satsning inom Rädda Barnen som drivs på olika områden runt om i Sverige. Det övergripande syftet med satsningen är att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga på sitt bostadsområde och i samhället.

Lulebo är det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget inom Luleå kommun som har i uppdrag att erbjuda hem för alla. Bolaget innehar idag ca 7500 hyresbostäder som är fördelade i de flesta stadsdelarna i Luleå kommun. På Hertsön finns ca 1000 hyresrätter.

Rädda Barnen är en del av världens största oberoende barnrättsorganisation vars syfte är att göra barnkonventionen verklig för alla barn med fokus på de barn som har störst utmaningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Det görs genom aktiviteter med barn och viktiga vuxna i barns liv men också genom att samla samt sprida kunskap och genom påverkansarbete för att långsiktigt skapa förbättrade förutsättningar för barn.

Ylva Löwenborg, Regionchef Nord, Rädda Barnen och Erik Öhrling, VD, Lulebo.


För mer information kontakta

Ulrika Enbom Karlsson,
Hållbarhetsansvarig, Lulebo

Tel 070-601 17 26

Skicka e-post


Erik Öhrling,
VD, Lulebo

Skicka e-post


Helen Nilsson,
gruppchef, Rädda Barnen, Norrbotten

Tel 073-355 34 44

Skicka e-post