Lulebo

Allmänna bestämmelser

Här presenteras allmänna bestämmelser som gäller när du hyr parkeringsplats. Har du frågor eller funderingar kring din parkering, vänligen kontakta Kundcenter.

 • För att teckna avtal på en parkeringsplats krävs att sökande har ett lägenhetsavtal. Tänk på att det är den/de som står på lägenhetsavtalet som ska söka parkering. Bokar du parkeringsplats på ett annat område än i det du har ditt lägenhetsavtal på förbehåller vi oss rätten att göra en prövning om avtal ska godkännas.
 • Under förutsättning att tillgång medger har hyresgäst med behov av fler än en parkering möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats.
 • Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick.

 • Hyresgästen får icke utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.

 • Nyttjanderätten till upplåten parkeringsplats får inte överlåtas utan upplåtarens medgivande.

 • Fordon som är i sådant skick att det enligt bilskrotningsförordningen betecknas som skrotbil, får ej förvaras uppställd på parkeringsplatsen.

 • Hyresgästen skall hålla parkeringsplatsen i städat skick samt sköta renhållning inklusive snöskottning och sandning av denna.

 • Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran för tid, när hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av bilplatsen eller fastigheten.

 • Hyresvärden fritar sig från allt ansvar för skadegörelse eller stöld på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom. Där motorvärmaruttag finns får ej effekt större än 1300 W uttagas.

 • Anslutningskabel får ej vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till bil.

 • Hyresgästen och hyresvärden, förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtal godta den hyra och de andra hyresvillkor, om vilket överenskommelse träffats eller kan komma att träffas med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning mellan å ena sidan Lulebo, samt å andra sidan hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.